Login

Archiv

Kompletní výsledky Plavecko-běžeckého poháru 2016

Kompletní výsledky z plavecko-běžeckého poháru

Kompletní výsledky Plavecko-běžeckého poháru 2016

Kompletní výsledky z plavecko-běžeckého poháru

Kompletní výsledky Plavecko-běžeckého poháru 2016

Kompletní výsledky z plavecko-běžeckého poháru

Prázdninový anglický příměstský tábor

Prázdninový anglický příměstský tábor

Prázdninový anglický příměstský tábor

Prázdninový anglický příměstský tábor

Nabídka- Den otevřených dveří - Bosal. Brandýs nad Labem

Nabídka- Den otevřených dveří - Bosal. Brandýs nad Labem

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019

Z á k l a d n í   š k o l a   M u k a ř o v

 

zs.mukarov@seznam.cz                 Školní 88                                    323 660 234

 

251 62  Mukařov

 

 

Výsledky přijímacího řízení k povinné školní docházce pro školní rok 2018-2019

 

Přijati (dle přidělených registračních čísel):

 

2 , 5 ,7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 15 , 16 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 44 , 45 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 55 , 56 , 57 , 58 , 60 , 63 , 65 , 66 , 67 , 69 , 71 , 72 , 73 , 76 , 77 , 78 , 79 , 82 , 85 , 86 , 88 , 89 , 90 , 92 , 93, 97 , 108 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 116 , 131 , 132 , 135 , 136 , 139 , 141 , 145 , 148 , 150 , 152

 

Udělen odklad ( dle přidělených registračních čísel):

 

1 , 3 , 25 , 27 , 29 , 31 , 54 , 83 , 87 , 95 , 96 , 99 , 100 , 101 , 104 , 106 , 115 , 143

 

Nedokončený odklad ( dle přidělených registračních čísel):

 

4 ,  32 , 41 , 52 , 53 , 62 , 81 , 84 , 107 , 127

 

Nepřijati ( dle přidělených registračních čísel ):

 

117 , 125 ,  130  ,153 ,  18 , 140 , 118 , 119 , 120 , 121 , 123 , 124 , 126 , 122 , 128 , 129 , 133 ,  134

137 , 138 , 142 , 144 , 146 , 147 , 149 , 151

 

 

VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ– Písemné rozhodnutí je možné si vyzvednout od středy 23.5.2018 v dopoledních hodinách na sekretariátu školy.

Rozhodnutí o nepřijetí a o udělení odkladu bude doručeno doporučenou poštou.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od doručení prostřednictvím ředitelství školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje.

Rozhodnutí nabyde právní moci 30 dnů po vyvěšení.

 

PaedDr. Jana Novotná

Ředitelka ZŠ Mukařov

 

 Žádáme rodiče přijatých dětí, kteří se rozhodli pro jinou školu, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili na ředitelství školy : zs.mukarov@seznam.cz , 731 449 243 , 323 660 234.

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2018-19 - VÝZVA

Žádáme rodiče, kteří se se svými dětmi zúčastnili zápisu do 1.tříd na naší škole a na základě zápisu na škole jiné se rozhodli, že jejich dítě na naši školu nenastoupí, aby o tomto podali zprávu vedení Základní školy Mukařov co nejdříve.
Děkujeme!

28.březen 2018- významný den pro naši školu

28.březen 2018- významný den pro naši školuDne 28.března 2018 obdržela naše paní učitelka, Mgr. Jitka Zemanová , z rukou pana ministra školství p. Roberta Plagy ocenění v podobě plakety J.A.Komenského za celoživotní kvalitní práci ve školství . Toto ocenění ji bylo předáno na základě nominace ze strany rodičovské veřejnosti. 
Moc nás to těší, gratulujeme a přejeme hodně zdraví a hodně energie v práci i osobním životě.

Za všechny zaměstnance školy vedení školy.
http://joga.fitclub-olympia.cz/

Přítomnost sanitky v areálu školy

Na školu se obrátil zástupce z řad rodičů, který se zajímal o přítomnost sanitního vozu v areálu školy.
Ano, u školy stojí sanitka, která je zde v souvislosti s avizovanými Dny pro záchranu života. Tento vůz slouží jako praktická ukázka pro děti, nejedná se o aktivní vozidlo, které by bylo touto akcí blokováno. Samozřejmě ne! Takové sanitky jsou plně vybaveny , ale používají se pouze na školní akce.... už jen z hygienických důvodů. Tato akce nemá nic společného se záchrannou službou.Lektoři jsou sice v běžném pracovním životě záchranáři ,kteří jezdi na ZZS, ale celý projekt, koncept i materiál ,včetně sanitky patří jen organizaci, která akci pořádá.

Pozvánka do divadla

Pozvánka do divadla

Noc s Andersenem

Noc s AndersenemJako každý rok, tak i letos pořádá naše škola zážitkový projekt Noc s Andersenem. Tento projekt je organizován celorepublikově a je zaměřen na čtenářskou gramotnost školní mládeže. Noc z 23. na 24.března 2018 stráví někteří z našich žáků v budovách Základní školy Mukařov. 
Večer bude spojen se společnou četbou a doprovodnými akcemi.
Letošní akce je spojena s knihami Povídání o pejskovi a kočičce a s autorem Josefem Foglarem.
Této akce se na naší škole zúčastní více jak 250 dětí.

Dny pro záchranu života

Dny pro záchranu života

Upozornění

Upozorňujeme rodiče, aby při internetovém placení ( obědy, družina) dodržovali variabilní symboly. V opačném případě nemůže škola zaručit správnou evidenci plateb.

Barevný týden

Barevný týdenZákladní škola Mukařov se zapojí do projektu Barevný týden.

Přjďte do školy v barevném oblečení dle plánu. Z akce budou pořízeny fotografie, na základě kterých bude škola zařazena do slosování o ceny.

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2018-2019

Zápis do 1.ročníků se koná 18.4.2018 od 13 do 17 hodin v horním patře staré budovy školy.
K zápisu je třeba přinést OP zákonného zástupce, kopii rodného listu dítěte, potvrzení o trvalém bydlišti ve spádové oblasti školy , vyplněný zápisový lístek nebo žádost o odklad.
K žádosti o odklad je třeba přiložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře.
Spádové obce Základní školy Mukařov : Mukařov, Srbín, Žernovka, Louňovice, Štíhlice, Tehovec, Babice, Doubek,Svojetice
Zápisový lístek a Žádost o odklad je k dispozici a ke stažení na stránkách školy.

Po vstupu do budovy obdrží každé dítě registrační číslo, pod kterým bude evidováno po celou dobu správního řízení. Registrační čísla s rozhodnutím o přijetí, nepřijetí a odkladu budou do 30 dnů od zápisu vyvěšena na stránkách školy a ve vývěsce. Rozhodnutí o nepřijetí či uděleném odkladu budou zaslána doporučenou poštou. 
Rozhodnutí o přijetí budou připravena k vyzvednutí v sekretariátu školy.

Do 1.ročníku školy budou dle Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 36, odst.7 přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (spádové obci).

MAPA ŠKOLY

Dnešním dnem začíná na naší škole dotazníkové šetření v rámci akce Mapa školy. Každý rodič dostane dnes společně s výpisem vysvědčení svého dítěte papírový Dotazník pro rodiče ZŠ. 
V tomto dotazníku je potřeba nejprve vyplnit identifikační údaje : 
Kód školy : AHSU ( je potřeba správně zaškrtnout vybraná písmenka ve správných čtverečcích)
Třída : příklad : 9A
Budova : stará budova 1 , nová budova 2, kontejnery 3
V případě nesprávného zaškrtnutí je potřeba postupovat dle pokynů v úvodním rámečku v dotazníku.

Na dotazníky bude ve vestibulu staré budovy a v kontejnerech zřízena schránka s nápisem MAPA ŠKOLY, kam mohou rodiče své vyplněné dotazníky vhazovat.
Termín odevzdání dotazníků je stanoven na 12.2.2018


Případné dotazy jsme připraveni zodpovědět na tel. 323 660 234, 731 449 243 , zs.mukarov@seznam.cz nebo prostřednictvím třídních učitelů.


Vedení školy

14. Ples Základní školy Mukařov

Dne 9.února 2018 od 20,00 do 01,00 hodin se koná další ročník Plesu Základní školy Mukařov. Ples proběhne tradičně v Sokolovně Mukařov. Na plese budou stužkování žáci 9. tříd , proběhne tombola a doprovodný program.
Vstupné činí 100,- Kč.
V letošním roce je nutná rezervace vstupenek - na telefonu 731 449 243 , 323 660 234 nebo emailu zs.mukarov@seznam.cz. Vstupenky lze také vyzvednout osobně v sekretariátu školy a v ředitelně školy.
Další vstupenky lze také zakoupit přímo na místě.

Děkujeme předem za případné příspěvky na organizaci či příspěvky do plesové tomboly.
Za ZŠ Mukařov vedení školy.

Šťastné a veselé

Všem žákům , zaměstnancům ,rodičům a příznivcům ZŠ Mukařov přejeme klidné a příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný krok do roku 2018.
S dětmi se ve školních lavicích sejdeme opět 3.ledna 2018.

Projevy vandalismu

Vážení rodiče , v posledních dnech dochází u naší školy k případům, kdy jsou auta, která stojí u chodníku, často znečišťována jogurty, mlékem a ovocem ze školní jídelny. Vzhledem k tomu, že se situace opakuje stále častěji, rozhodlo vedení školy o prošetření této situace a o potrestání viníků. V této chvíli již škola má určitá podezření. Obracíme se na Vás, abyste poučili své děti o nevhodnosti takového chování a o důsledcích, které takové chování může přinést. Dále bychom byli rádi, aby se případní viníci sami přiznali a zmírnil se tak postih vůči nim.
Doufáme, že se tato nemilá skutečnost vyřeší co nejdříve a vyhneme se potřebě informovat o ní Policii ČR. 

Vedení školy

Vánoční jarmark 2017

Vánoční jarmark 2017

Ředitelská volna

Ve dnech 21.a 22.12.2017 jsou na škole vyhlášena ředitelská volna. V těchto dnech nebude škola vytápěna a nebude se zde vařit.

Průběh soutěže o Mukařovskou Hvězdu hvězd 2017

Generální zkouška na soutěž bude probíhat v sobotu 2.12. v sokolovně od 9 do 11 hodin.
Odpoledne se děti sejdou ve 13,30 na rozezpívání. Samotná soutěž začíná ve 14 hodin. Na místě bude možné zakoupit drobné občerstvení. Pro soutěžící děti bude na místě várnice s pitím zdarma.
Předpokládaná doba trvání soutěže je do 18,00 hodin.
Budeme rádi z jakékoli sponzorské dary pro všechny soutěžící děti. A zároveň budeme vděčni za pomoc při úklidu po skončení soutěže.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
Za ZŠ Mukařov Jana Novotná

Projekt Šablony pro ZŠ

Projekt Šablony pro ZŠ

 

 

Mukařovská Hvězda hvězd 2017

Dne 2.prosince od 14 hodin se koná další ročník pěvecké soutěže pro děti od 6 do 15 let. Soutěžit se bude ve třech kategoriích pro jednotlivce : 6-8let, 9-11let a 12-15 let. Poslední kategorií budou dvojice. Ze soutěže jednotlivců vzejde také absolutní Hvězda hvězd pro rok 2017.
Děti budou doprovázeny p. Janou Lipkovou a vybrat si mohou ze seznamu písní, který bude uvěřejněn na těchto stránkách. Každá píseň bude zpívána pouze jednou! Přípravu na soutěž bude řídit p. uč. Kateřina Dinová.
Pokud si dítě zvolí vlastní hudební doprovod, může si vybrat i píseň, která v seznamu není.

Organizátoři této soutěže pracují zcela bezplatně. Děti jsou odměňovány ze sponzorských darů , které jim věnuje především Obec Mukařov, dále pak sponzoři z řad občanů obce Mukařov a z řad rodičů. I letos budeme rádi , pokud zachováte naší tradiční soutěži přízeň. Vaše sponzorské dary mohou být finanční, ale i věcné - odměny pro všechny soutěžídí děti i vítěze.
Bližší informace na tel. 731 449 243 nebo na emailu . zs.mukarov@seznam.cz

Za ZŠ Mukařov Jana Novotná

Seznam doporučených potřeb pro žáky 1.ročníku

Cvičební úbor:  do textilní tašky nebo sáčku – tričko, trenýrky ( šortky ), tepláková souprava, tenisky  (na hřiště), cvičky do tělocvičny, tenisový míček a švihadlo.

Pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování:  do kufříku – igelit nebo podložku na lavici, modelovací hmota, nůžky s kulatými hroty, lepidlo (tyčinkové), voskovky,  progressa , pastelky , fixy, vodové barvy a tempery. Vyšší nádobka na vodu , dva větší flanelové hadříky.

Plochý štětec  č.12 , kulatý štětec č. 8 a 6. Zástěra nebo košile s dlouhým rukávem na převlečení proti ušpinění.Barevné papíry a blok čtvrtek (20) A4

Další potřeby  : boty na přezutí s pevnou patou, krabička a textilní ubrousek na svačinu. Desky na sešity , desky na písmenka a číslice, obaly na učebnice a sešity  ( A5 – 5x,4 – 3x, A6 – 1x) ,
tužky č.2 , pero Tornádo , ořezávátko , guma

 Prosíme všechny potřeby, pokud je to možné, označit jménem nebo značkou.

 

 

Doplatky školní jídelny

Žádáme strávníky, aby si na stránkách www.stravne.cz na svém účtu ověřili, zda nedluží za stravné v jídelně za minulý školní rok. Pokud ano, prosíme o zaplacení nedoplatku v nejkratším možném termínu.
Ověřit tuto skutečnost je možné též u vedoucí školní jídelny od 21.8.2017.

Školní jídelna - zpráva pro rodiče

Přeplatek na stravném za školní rok 2016-17 bude vyplacen odcházejícím žákům a dalším žákům na vyžádání ze strany rodičů. Do školní jídelny je třeba doručit číslo účtu a variabilní číslo dítěte.
Od září 2017 musí být děti ke školnímu stravování znovu přihlášeny  ( přihlášení neprobíhá automaticky) - sms zprávou, telefonicky , emailem nebo osobně. Týká se to tedy i dětí,. které na oběd docházely.
Hodně dětí je na dovolené, některé jsou nemocné, či se odstěhovaly - jídelna nemá takovou evidenci.
Je třeba se přihlásit nejpozději 28.8.2017.
Od školního roku 2017-18 se cena obědů mění : 1.- 4.třída  -  25,- Kč
                                                              5.- 9.třída  -  27,- Kč

Vedení školní jídelny

Fotbalový turnaj v Čelákovicích

Fotbalový turnaj v ČelákovicíchOkresního kola v minikopané 11. 5. 2017 v Čelákovicích se zúčastnily 2 týmy z naší školy a sice v kategorii A - 1.-3. třída, v kategorii B - 4.-5. třída. Kluci se snažili, hráli výborně, bohužel los jim přidělil poněkud silnější soupeře. I tak se mladší ze 14. družstev umístili na 8. místě . Starší kluci byli daleko úspěšnější, z 15. družstev získali krásné 5. místo.

Akademie Základní školy Mukařov

Akademie Základní školy Mukařov

Doplňující informace k proběhlému zápisu

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání budou od úterý 2.5.2017 připravena k vyzvednutí na sekretariátu školy.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky budou zákonným zástupcům odeslána doporučenou poštou.

Žádáme rodiče dětí, které byly u nás u zápisu a nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci předali co nejdříve. Je to velmi důležité pro plánování a organizaci příštího školního roku.

Vedení školy

Nebezpečná hra Modrá velryba

Vážení rodiče, věnujte pozornost následujícímu odkazu : http://www.policie.cz/clanek/modra-velryba.aspx

Naše děti v tisku

Pražský deník - 4.dubna 2017Pražský deník 4.dubna 2017 - děti ze 4.B se svou tř.učitelkou Mgr. Kamilou volíkovou líčí své zážitky a pocity z návštěvy ofsetové tiskárny NOVOTISK.
Dne 1.4.2017 byla zahájena výstava malovaných Velikonočních kraslic v Europarku  : http://www.europark.cz/cz/akce_centra/velikonocni_kraslice_v_europarku

Této soutěže se zúčastnily i děti z naší školy. Budeme rádi, když je v hlasování podpoříte. Děkujeme

NOC  S ANDERSENEM

………………... UŽ JE TO TADY!!!!

V pátek 31.3.2017 se v naší škole uskuteční Noc s Andersenem.                              Smyslem celé akce je podpořit čtenářství u dnešních školáků.                                      Noc s Andersenem se jmenuje po známém pohádkáři H. Ch. Andersenovi, který napsal spoustu pohádek pro děti.

V tomto roce je tématem Čtyřlístek- Pinďa, Bobík, Myšpulín a Fifinka, ale zároveň slavíme 180. výročí pohádky Císařovy nové šaty a 20.výročí od prvního vydání Harryho Pottera.

Bližší informace u vašich třídních učitelů.

 

Těšíme se na Vás, Kamila Volíková.

Upozornění

Vzhledem k situaci prosíme rodiče, aby upozornili děti, že v případě, že jim ujede autobus a musí čekat na další, mohou tento čas trávit v areálu školy nebo ve školní budově. Děti byly upozorněny školním rozhlasem.

Incident před školou

Dnes odpoledne byla žákyně naší školy oslovena cizí osobou v automobilu. 
Protože byla poučena o chování v této situaci, zachovala se velmi zodpovědně. 
Na místo byla přivolána Policie ČR, která celý incident vyšetřuje.
Chválíme naši žákyni za správný postup a věříme, že pachatel bude brzy dopaden a my se nebudeme muset bát o bezpečnost našich dětí.
Vedení školy

Varování

Preventivní upozornění pro rodiče, učitele, vedoucí zájmových kroužků a instruktory.

 

V současnosti  se v Říčanech a jeho okolí pohybují v automobilu osoby, které lákají děti do auta.

 

Rodiče zajistěte, ať se děti večer nevracejí z kroužků či ze ZUŠ samotné, poučte prosím děti, jak se v takovém případě zachovat a bude-li to situace umožňovat, ať volají na linku 158 Policii ČR.

Policie ČR se touto problematikou intenzivně zabývá, Městská policie Říčany provádí ve městě zvýšené kontroly v okolí ZŠ a míst, kde probíhá zájmová činnost.

Nabídka volné pracovní pozice

Základní škola Mukařov přijme okamžitě učitelku 1.stupně ( zástup za nemoc) s možností prodloužení smlouvy na další školní rok. Dále přijme ihned kvalifikovaného vyučujícího českého jazyka, příp. angličtiny.

Sbírka

ZŠ Mukařov organizuje finanční sbírku na pomoc rodině našich kolegyň po požáru rodinného domu. Bližší informace na tel.731 449 243 nebo na emailu : zs.mukarov@seznam.cz
Děkujeme

Volná pracovní pozice

Základní škola Mukařov přijme kvalifikovaného vyučujícího ČJ, AJ s možností výuky Z , VV a Pč pro 2.stupeň ZŠ. Nástup možný ihned.

Zápis do prvních ročníků pro školní rok 2017-2018

10.01. 2017
Zápis do 1.ročníků se koná 5.4.2017 od 13 do 17 hodin v horním patře staré budovy školy.
K zápisu je třeba přinést OP zákonného zástupce, kopii rodného listu dítěte, potvrzení o trvalém bydlišti ve spádové oblasti školy , vyplněný zápisový lístek nebo žádost o odklad.
K žádosti o odklad je třeba přiložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře.
Spádové obce Základní školy Mukařov : Mukařov, Srbín, Žernovka, Louňovice, Štíhlice, Tehovec, Babice, Doubek,Svojetice
Zápisový lístek a Žádost o odklad je k dispozici a ke stažení na stránkách školy.

Po vstupu do budovy obdrží každé dítě registrační číslo, pod kterým bude evidováno po celou dobu správního řízení. Registrační čísla s rozhodnutím o přijetí, nepřijetí a odkladu budou do 30 dnů od zápisu vyvěšena na stránkách školy a ve vývěsce. Rozhodnutí o nepřijetí či uděleném odkladu budou zaslána doporučenou poštou.
Rozhodnutí o přijetí budou připravena k vyzvednutí v sekretariátu školy,.

Do 1.ročníku školy budou dle Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 36, odst.7 přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (spádové obci).

Volná pracovní pozice

Základní škola Mukařov přijme kvalifikovanou učitelku / kvalifikovaného učitele pro 1.třídu. Nástup 1.9.2017.
Vedení školy

Keramický kroužek

Dne 23.1.2017 odpadá hodina keramického kroužku. Tato bude nahrazena v prvním červnovém týdnu. 
Děkujeme za pochopení.

Poděkování

S radostí bychom chtěli informovat o tom, že se v letošním roce našli rodiče a vážená paní občanka z řad širší veřejnosti, kteří nezištně podporují tři konkrétní děti tím, že jim zakoupili školní sešity a obědy.
Protože nechtějí být jmenováni , chtěli bychom jim touto formou vřele poděkovat za tento dobrý skutek.

Vyzvedávání prvňáčků po obědě

Žáci prvních tříd, kteří chodí na oběd a poté domů budou každý den k vyzvednutí u vchodu do jídelny ( dveře směrem k sokolovně). Skleněný krček se musí z důvodu bezpečnosti zamykat.
Vedení školy

Základní škola Mukařov v televizi

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100829

- 50.minuta

Organizace prvních dnů školy

Začátek školního roku : 1.9.2016  - děti budou přivítány, seznámeny s nejdůležitějšími informacemi  a přibližně okolo deváté hodiny odchází domů.
V pátek 2.9. a v pondělí 5.9. probíhají ve třídách třídnické hodiny a třídnická práce se třídními učiteli. Vyučování na 1.stupni školy ( 2.-5.třída) končí v tyto dny v 11,50 hodin. 1.třídy končí dle informací pro rodiče prvňáčků .Druhý stupeň končí ve 12,30 hodin.
Od 6.9. probíhá výuka ve třídách dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.
Vedení školy

Informace pro rodiče prvňáčků

Naše nové prvňáčky přivítáme 1.září 2016 v 8,10 hodin v areálu školy ( v případě špatného počasí bude místo upřesněno ).
Po úvodních slovech půjdou děti a s rodiči a p.učitelkami do jednotlivých tříd, kde jim budou poskytnuty další informace. Děti by měly mít s sebou aktovku, aby si mohly odnést pomůcky, které obdrží.
Předpokládaný konec prvního dne je v cca 9 hodin.
V pátek 2.9. bude trvat výuka pouze 2 hodiny. Poté si rodiče děti mohou vyzvednout. Nevyzvednuté děti budou s p. učitelkami do 11,50, následně mohou jít na oběd, do družiny či domů.
V pondělí a úterý 5.a 6.9 bude trvat výuka do 10,55 za stejných podmínek.
Od středy 7.9. již bude platit rozvrh - denně do 11,50 hodin.
Pokud zákonní zástupci v zápisových lístcích zaškrtli požadavek na školní družinu, je s jejich žádostí počítáno. Je však třeba, aby byl tento zájem 1.9. potvrzen ( v družinových třídách v kontejnerové přístavbě u p. vychovatelek). 
Dále je potřeba potvrdit zájem o školní obědy u p. vedoucí školní jídelny ( kontakt je na stránkách školy). Bližší informace o systému objednávání obědů a platbě po dá p. Krutská ( vedoucí školní jídelny).
Vedení školy

Organizace plateb ve školní jídelně

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o vrácení přeplatků stravného , sdělte tuto skutečnost vedoucí školní jídelny. Jedná se především o žáky 9.tříd , žáky, kteří přecházejí na jinou školu a o žáky, jejichž rodiče o vrácení přeplatku zažádají. Následně je potřeba sdělit číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen.

Pokud máte zájem o stravování svého dítěte již od 2.září 2016 , musíte své dítě přihlásit. Přihlášení není automatické.
Bližší informace na tel.323 660 390.

Den školy - poté

Veliké díky všem, kteří se dnes zúčastnili velkého dne školy. Ohlasy byly velmi příznivé a my jsme rádi, že se celá akce povedla. Veliké poděkování pedagogům i provozním zaměstnancům, bez kterých by to "prostě nešlo"! Veliké díky dětem, které si vzaly akci za svou a udělaly vše pro to, aby se Den školy všem líbil.
Těšíme se na další akce, při kterých se můžeme setkávat.
Poznámka nakonec - po akci byla nalezena peněženka a mobilní telefon, k vyzvednutí bude v pondělí.
Příjemný zbytek víkendu přeje vedení školy.


Den školy 21.května 2016

Vážení rodiče, 
jak již bylo zmíněno, Den školy bude probíhat v celém areálu školy a ve všech budovách od 10 hodin.
Od 13 hodin pak proběhnou vystoupení dětí školy.
Vzhledem k zajištění bezpečnosti bude omezena přístupnost odborné učebny chemie a přírodopisu. Tato bude pro zájemce otevřena od 11 do 12 hodin.  K vidění bude nejen učebna, ale také prováděné pokusy, které předvedou někteří žáci naší školy.
Budete moci zhlédnout tančící rozinky, podvodní vulkán, sopku na stole a zkázu loďky. Budete si moci prohlédnout mikroskop a podvodní lupu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vedení školy

DEN ŠKOLY

Dne 21.5.2016 se bude v celém prostoru Základní školy Mukařov konat Den školy. Akce je určena pro děti, rodiče i ostatní veřejnost. V celém areálu školy bude probíhat program v podobě soutěží, kvízů, vědomostních znalostí pro děti i rodiče. Děti si připraví vlastnoručně vyrobené dobrůtky.
Všechny budovy školy budou otevřeny a veřejnost si je bude moci prohlédnout, a to i  včetně některých tříd.
K vidění bude prezentace z historie školy.
V odpoledních hodinách proběhne v areálu školy rozloučení žáků 9.třídy a další dílčí vystoupení.
Na závěr zahraje skupina Roxy's cover band k tanci a poslechu.
Po celou dobu akce bude možné zakoupit si občerstvení.
Vstupné na tuto akci je dobrovolné a veškerý výtěžek z tohoto vstupného bude využit na organizaci Dne dětí.
Těšíme se na shledání s Vámi.
Vedení školy

Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjenéVe čtvrtek 28. 4. 2016  naši školu reprezentovalo 24 dětí  ve sportovním utkání ve vybíjené v Čelákovicích (pro žáky ze 4. a 5. tříd) .Děvčata vybojovala pěkné 4. místo (ze 6. družstev) a chlapci si odvezli 5. místo (z 9. družstev). Více fotografií na    sdmukarov.rajce.net

Přijímací řízení do 1.ročníků pro školní rok 2016 - 2017

Ppro školní rok 2016 - 2017 jsou do 1.ročníků přijaty děti pod registračními čísly :
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 28 , 29 , 32 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 46 , 48 , 49 , 50 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 70 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 85 , 86 , 87 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 100 , 101 , 102 , 103 , 105 , 106 , 108 , 109 , 11 , 114 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 124 , 126 , 130

Žádosti o odklad :
14 , 27 , 30 , 31 , 35 , 44 , 47 , 51 , 52 , 68 , 71 , 75 , 89 , 92 , 99 , 104 , 107 , 112 , 113 , 115 , 125 , 129

Nepřijati :
69 , 84 , 88 , 93 , 123 

Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v ředitelně školy. Žádáme rodiče, kteří se rozhodli pro jinou školu pro své dítě, aby tuto informaci předali vedení školy , pokud tak již neučinili.

Rozhodnutí o odkladu bude zasláno poštou po skončení správního řízení, tedy po dodání potřebných dokladů ( doporučení PPP nebo odborného lékaře a dětského lékaře)

Veliký úspěch našich dětí na dopravní soutěži v Čelákovicích dne 19.4.2016

Veliký úspěch našich dětí na dopravní soutěži v Čelákovicích dne 19.4.2016

Noc s Andersenem

Prvního dubna 2016, a nebyl to apríl, naše škola již pošesté otevřela své brány, aby děti vybavené polštářky a spacáky mohly po celou noc naslouchat čtení pohádek, na které v dnešní uspěchané době není doma tolik času.

Šestnáctý ročník společné pohádkové Noci s Andersenem připravují v pátek 1. dubna 2016 ve více než 1619 řádně registrovaných čtecích místech Evropy i zámoří. Noc s Andersenem jako první v pořadí začne v Austrálii, připravují ji také na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, v českých krajanských spolcích na Ukrajině, v Srbsku i Bulharsku. Pořádají ji České školy bez hranic na celém světě, v Českém kroužku v Kodani a také na velvyslanectví v izraelském Tel-Avivu i saúdsko-arabském Rijádu. Mezi registrovanými nechybí Keňa, Nový Zéland, USA i Kanada. Ale především si užijí pohádkové nocování děti ve stovkách knihoven a škol naší vlasti. 

Společná akce Klubu dětských knihoven SKIP ČR pro více než 95.000 dětí.

V pátek1. 4. 2016, jste přednaší základní školou, kolem šesté hodiny večerní, zaznamenali zajímavý úkaz. Rodiče vedli žáky na víkend do školy, děti se smály, do školy se nesmírně těšily, v ruce si nesly spacáky a karimatky, přičemž batůžek měly napěchovaný večeří, kartáčkem, pyžamem a oblíbenou hračkou . Tento prazvláštní úkaz se vyskytuje jen jednou v roce, v den výročí narození slavného dánského pohádkáře a nazývá se Noc s Andersenem. Tutonoc jsme organizovali již pošesté.Zájem ze strany učitelek, rodičů a hlavně žáků byl veliký. Přihlásilo se celkem šest tříd z prvního stupně.   

 Kdo všechno tedy s námi četl?

1.C – Mgr.Kotrhonzová P.  3.B – Mgr.Volíková K.                                                                                                                                                                                                                                                       2.A – Mgr.Kadeřábková Z. 3.C – Mgr.Kroupová M.                                                                                                                                                                                                                                                     2.B – Mgr.Kárníková J.     4.A – Mgr.Jakobová M.                                                                                                                                                                                                                                                     2.C – Bc.Plchová E.         4.B – Mgr.Bartáková P.                                                                                                                                                                                                                                                     3.A – Mgr.Koubová V.      5.A – Novotný K.                                                     

5.B – Mgr.Volná J.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bylo nás opravdu hodně, cca skoro 200 dětí se svými pedagogy.

A jaký byl program?                                                                                                                               18 -18.30 hod. – ubytování ve třídách, rozbalení spacáků                                                                          
18.30 hod. – společné uvítání a odstartování Noci s Andersenem                                                          
19 - 21hod. – čtení pohádky Malá mořská víla. Čtení bylo proloženo  hrami, vyplňováním pracovních listů, křížovek. Následně jsme společně  povečeřeli a pochutnali si na různých dobrůtkách, které maminky pro celou třídu připravily                                                                                                                                          
21- 23 hod. – překvapení – Stezka odvahy (1. a 2. třídy měly jinou než 3. - 5.třída). Mnohý dospělý by se jistě bál také. Ale zvládli to všichni. J Děti byly úžasné !!! J

Potom se všichni už odebrali do svých spacáků a někteří v noci i spali, ostatní povídali a povídali. Budíček si děti zvolily brzký, již kolem šesté hodiny ranní. Do osmi hodin byly opět u svých rodičů.

Chtěla bych poděkovat rodičům za občerstvení, které pro nás připravili, bylo úžasné, jen se po něm zaprášilo. Poděkování patří i za dárky, kterými jsme mohli děti na konci obdarovat. J

Letošní ročník Noci s Andersenem považujeme za vydařený a příští rok se určitě opět zapojíme. Chcete vědět kdy? Zapište si do diářů, že 31.3.2017 v 18 hod. se potkáme opět, s úsměvem na rtu, před školou!

                                    Za ogranizátory Noci s Andersenem  Mgr. Kamila Volíková

Vybrané fotografie můžete najít v sekci Fotoalba

Kompletní výsledky Plavecko-běžeckého poháru 2016

Plavecko-běžecký pohár 2016

I letos se odvážní žáci naší školy účastnili Plavecko-běžeckého poháru v Čelákovicích. A slovo odvážní je skutečně namístě, neboť třeba z řad 8. a 9.ročníků si na tento závod netroufl nikdo. Proto všichni zúčastnění zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci školy a předvedené výkony, jmenovitě: M.J.Mikeš 1.C 16.m., A. Matiášová 2.C 17.m., D. Nechvátalová 3.B. 4.m., z 3.A - A.-M.Dosoudilová 15.m., K.Jakobová 18.m., J.Čurda 12.m., M.Balý 9.m., A.Kalašová 4.B 2.m., J.Prokop 4.B 19.m., M.Mokroluský 4.A 16.m., 5.A - D.Trnková 6.m., Z.Müllerová 8.m.,L.Rada 4.m., M.Malý 13.m., 5.B - S.Lašková 11.m., V.Doskočilová 12.m., 6.A - A.Haščynová 2.m., T.Chytil 3.m.,F.Hlavnička 22.m., 6.B - V.Červinský 6.m., A.Caithamelová 11.m., A.Cabicarová 14.m., 7.A- B.Sudová 5.m. Za doprovod gratulace všem závodníkům Z.Kadeřábková, J.Bouda a P.Kotrhonzová

Jarní motýlci v Europarku

Jarní motýlci v EuroparkuNaše škola se zúčastnila projektu "Jarní motýlci". Třídní kolektivy ozdobily šablonu dodanou Europarkem. Motýlcí jsou vystaveni v Europarku do 30.4.2016 a na fcb. stránkách probíhá hlasování o nejkrásnějšího motýlka. Naši motýlci jsou pod čísky 25,26,27,28,29,30,31. Info na : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156801634250327.1073741913.452105440326&type=3

Velikonoční jarmark ve školní družině

Velikonoční jarmark ve školní družiněSkvělá organizace, krásné výrobky, chutné pohoštění a celkově "jarní atmosféra" -  to je výsledek dnešního jarmarku ve školní družině. Poděkování patří všem vychovatelkám, které s dětmi dle možností pracovaly na výrobcích a dnes připravily pohoštění pro návštěvníky a zároveň i rodičům a prarodičům, kteří dokázali ocenit dětské úsilí. Příjemné Velikonoce!!

Zrušeno cvičení

Z důvodu nemoci odpadá tento týden v úterý a ve čtvrtek cvičení pro dospělé.

Volné pracovní místo

Základní škola Mukařov přijme od 1.9.2016 kvalifikovanou učitelku 1.stupně. Informace na tel. 731 449 2473 nebo na emailu: zs.mukarov@seznam.cz
Vedení školy

Nabídka mimoškolní aktivity pro školní rok 2016-2017

Anglická družina :
2x týdně 2 vyučovací hodiny - 1.a 2.třídy 13,00 - 14,30  pondělí a čtvrtek - max. 15 žáků
2x týdně 2 vyučovací hodiny - 3.a 4.třídy 14,30 - 16,00  pondělí a čtvrtek - max. 15 žáků

Cena za jedno pololetí  -  4.100,- Kč

Komunikace mezi žákem a učitelem probíhá pouze v anglickém jazyce. Aby snaha žáků byla měřitelná, na konci roku mohou složit Cambridgeské zkoušky, které se provádí ve spolupráci s Britskou radou. Každé dítě pak obdrží certifikát.

Pro bližší informace kontaktujte paní Janu Lightburn - tel. 775 614 778       j.lightburn@seznam.cz

Změna času cvičení pro dospělé

Od čtvrtka 17.3.2016 se z provozních důvodů mění doba cvičení pro dopělé v kontejnerové přístavbě školy. Cvičení bude probíhat od 19 do 20 hodin.

Vítání občánků v Doubku

Vítání občánků v DoubkuPředposlední sobotu v únoru jsme byli přivítat nové občánky v Doubku. Dívky si připravily krásné pásmo básniček, které bylo oživeno hrou na flétny a na klávesy. Více fotek na: sdmukarov.rajce.net

Beseda se zástupcem Policie ČR-2. část

Beseda se zástupcem Policie ČR-2. částDruhá beseda - hlavně pro prvňáčky proběhla 9.3. 2016 ve školní družině.
Více fotek na:  sdmukarov.rajce.net

Řešení situace s nedostatečnou kapacitou školy

Informaticní schůzka pro rodiče dětí, jejichž registrační čísla nejsou uvedena v přehledu přijímacího řízení, se koná v sobotu 12.3.2016 v 10,00 hodin v budově Základní školy Mukařov.
Pokud se někdo nebude moci dostavit, je třeba se co nejdříve spojit s vedením školy na tel 731 449 243 nebo na zs.mukarov@seznam.cz.

Vedení školy

Přijímací řízení do 1.ročníků pro školní rok 2016-2017

Pro školní rok 2016-2017 jsou do 1.ročníků školy přijaty děti pod registračními čísly:

1 , 2 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 23 , 24 , 25 , 29 , 33 , 34 , 37 , 38 , 39 , 40 , 43  , 45 , 46 , 49 , 54  56 , 57 , 59 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 72 , 77 , 78 , 80 , 82 , 86 , 89 , 94 , 96 , 97 , 101 , 106 , 111 , 114 , 116 , 118 , 119 , 120 , 122 , 124 , 126 , 127 , 130

Z důvodu nedostatečné kapacity školy se nepřijímají děti po registračními čísly:

69 , 84 , 88 , 93 , 123


Probíhající řízení - žádosti o odklad

14 , 27 , 30 , 31 , 35 , 44 , 47 , 51 , 52 , 68 , 71 , 75 , 99 , 104 , 107 , 112 , 113 , 115 , 125 , 129 

Beseda se zástupcem Policie ČR

Beseda se zástupcem Policie ČR Dnes 2. 3. proběhla ve školní družině beseda s mluvčím pro Středočeský kraj nadpraporčíkem Zdeňkem Chalupou. Byla rozdělená na 2 skupiny (40 a 30 dětí). Beseda se týkala jak osobní bezpečnosti dětí při cestě do školy, bezpečí v kolektivu, náznaky šikany, chování při kontaktu s neznámou osobou, tak i BSP. Děti znaly většinu dopravních značek, reagovaly aktivně na dané podněty. Další návštěva nadprap. Chalupy je za týden 9. 3. pro skupinu dětí především z 1. tříd.

Testování - Mapa školy

Vážení rodiče, dovoluji si Vás upozornit, že 26.2.2016 je posledním dnem testování Mapa školy.
Vedení školy - testování prodlouženo do 4.3.2016

Cvičení pro dospělé na ZŠ Mukařov

Cvičení pro dospělé na ZŠ Mukařov

Projekt Veselé zoubky

Preventivní program „Veselé zoubky“

První třídy ZŠ Mukařov se ve středu 17.2.2016 zapojily do preventivního programu „Veselé zoubky“ v rámci Projektového dne. V úvodu jsme děti seznámili prostřednictvím prezentace
s funkcí zoubků, k čemu je máme, jak rostou a mění se a z čeho se zub skládá. Dále jsme se věnovali zásadám prevence vzniku zubního kazu u dětí.
Aby si prvňáčci chvíli odpočinuli od velkého množství nových a zajímavých informací, čekala
na ně projekce filmu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek". Žáci se zábavnou formou dozvěděli,
že i známý uličník Hurvínek má někdy potíže se správnou péčí o své zoubky.
V další části Projektového dne plnily děti úkoly v interaktivním programu na interaktivní tabuli.
Zde mohly uplatnit své nabyté teoretické znalosti v různých doplňovačkách, křížovkách, testových otázkách a dalších zábavných úkolech. A splnit závěrečný test „Co už víme“, proto nebyl pro děti vůbec těžký úkol.
Poděkování patří společnosti dm drogerie markt s.r.o., která našim prvňáčkům věnovala potřebné materiály k realizaci tohoto Projektového dne.                                                        
Mgr. Martina Profotová, Mgr. Jitka Zemanová

Návštěva kina Na Fialce

Návštěva kina Na FialceDnes děti ze školní družiny podnikly spolu s vychovatelkami výlet do kina Na Fialce. Autobusovou dopravu uhradí škola. Původně objednané a avízované představení Putování s dinosaury bylo však ze strany kina nahrazeno filmem Alvin a Chipmunkové IV. z důvodů nedostatku brýlí na 3D. Protože by se na 20 dětí nedostalo, přistoupili jsme na změnu filmu, aby děti nebyly z výletu zklamané. Rozdíl v ceně vstupného a to 10,-Kč bude dětem vrácen do konce týdne. Myslíme, že děti zklamané nebyly, pro většinu to byl skvělý zážitek.

Důležité upozornění

V posledních týdnech ( dnes naposled)  opakovaně došlo k prořezání pneumatik aut zaměstnanců školy. Nejprve u sokolovny, dnes u jídelny. Protože je to situace vážná a hrozí nebezpečí, zvažuje škola trestní oznámení na neznámého pachatale. Prosíme veřejnost o pozornost a případnou spolupráci při zjištění pachatale .
Děkujeme, vedení školy

PLES ŠKOLY

PLES ŠKOLY

Mapa školy

Základní škola Mukařov se rozhodla využít nabídky f. Scio a vytvořit tzv. Mapu školy. Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit názory rodičů, dětí a všech zaměstnanců školy na její chod. Těchto názorů by pak škola chtěla využít k případnému zlepšení celkového fungování školy ve všech oblastech.
Dotazníkové šetření je ryze dobrovolné a zcela anonymní.
Hesla pro rodiče budou mít od příštího týdne k dispozici jednotliví třídní učitelé ( každá třída má své heslo). Pokud je ve škole více dětí z jedné rodiny, obdrží rodič adekvátní počet hesel. Hesla je možné také zaslat e-mailovou cestou či předat osobně. Společné heslo pro zpětnou vazbu pro všechny respondenty je py7d7s3d
Celkové vyhodnocení následně provede f. Scio bez jakéhokoli zasahování ZŠ Mukařov.
Případné bližší informace na : zs.mukarov@seznam.cz nebo od pondělí do pátku na tel. 731 449 243

Vedení školy

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2016-2017

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016-2017 se koná dne 10.2.2016 od 13 do 17 hodin v horním patře staré budovy Základní školy Mukařov.
K zápisu je třeba přinést vyplněný zápisový lístek ( ke stažení na stránkách školy) , kopii rodného listu dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, který dítě doprovází. Dále pak potvrzení o trvalém bydlišti dítěte ve spádové oblasti školy
( Mukařov, Srbín, Žernovka, Louňovice, Tehovec, Svojetice, Babice, Doubek, Štíhlice, Klokočná).
Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad školní docházky, přinesou s sebou žádost o odklad a vyšetření z pedagogicko- psychologické poradny. Pokud tento doklad nemají , zajistí si termín vyšetření v PPP za tímto účelem a sdělí ve škole jeho datum. Tento doklad by pak měli rodiče dodat škole do 30.3.2016.
Dětem bude přiděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude pak vedeno v celém přijímacím řízení a toto číslo bude uvedeno v seznamu přijatých či nepřijatých dětí.
Pokud se rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu v roce 2015 a byl jim udělen odklad školní docházky, rozhodnou k zápisu nejít, jsou povinni tuto skutečnost sdělit vedení školy. Bude jim pak následně také přiděleno registrační číslo.
V případě nedostatečné kapacity budoucích 1.ročníků bude hlavním kritériem trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.
Vedení školy
(zs.mukarov@seznam.cz . 731 449 243 )
Doplňující informace a rady pro rodiče naleznete v sekci Ostatní.Informativní schůzka o lyžařském výcvikovém kurzu

Schůzka rodičů účastníků lyžařského výcvikového kurzu ( 16. - 22.1.2016 ) se koná v úterý 12.1. 2016 v 16 hodin v nové budově ZŠ Mukařov.

Akce 72 hodin

Akce 72 hodin

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2016-2017

Zápis do 1.tříd pro školnírok 2016-2017 se bude konat dne10.2.2016 v horním patře staré budovy Základní školy Mukařov.

Podrobnější informace budou dodány během týdne .
Vedení školy

Oznámení o odstávce elektřiny

Vážení rodiče, 
na 7.ledna 2016 byla nahlášena rozsáhlá odstávka elektrického proudu ve většině Mukařova, která se týká i základní školy a školní jídelny. 
Jsme nuceni na tento den vyhlásit pro děti volno, neboť nejsme schopni zajistit teplo, hygienu a stravování.
Vedení školy a pedagogický sbor bude v tento den ve škole přítomen.
Dr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Vánoční pásmo

Vánoční pásmoV neděli 13. 12. 2015 sedm dívek zpestřilo posezení seniorů v restauraci U Kostela svým vánočním vystoupením. Slečnám se vše skvěle podařilo, každému popřály krásné svátky a obdarovaly je přáníčky, které vyráběly děti ve škole. Poděkování patří i rodičům, kteří svá dítka přivezli v době vánočních shonů. Důchodci slečny odměnili potleskem.

Celé Česko čte dětem s Václavem Noidem Bártou

Celé Česko čte dětem s Václavem Noidem BártouDo školní družiny přijal pozvání 30. 11. 2015 Václav Noid Bárta a v rámci zapojení do projektu Celé česko čte dětem předčítal z knih, mladším  z knihy Káťa a Škubánek a starším Lassie se vrací. Na závěr došlo i na otázky  týkající se obsahu čteného textu a na podpisy. Bylo to příjemné odpoledne, děti se odvděčily nejenom potleskem, ale i společným dárkem. Více fotografií na : sdmukarov.rajce.net

Zapojení školy do projektu Výzva č.57

Zapojení školy do projektu Výzva č.57

Zdravé dobrůtky ve školní družině

Zdravé dobrůtky ve školní družině

Dnes opět vydařené odpoledne. Moc děkujeme všem zúčastněným rodičům, kteří se nezalekli "výzvy" a napekli či jiným způsobem připravili "zdravé mlsání". Z fotek na sdmukarov.rajce.net je zřejmé, že ochutnávek bylo na výběr dost a pokrmy lahodily nejen oku, ale i chuťovým buňkám jak dospělým, tak i dětem při odchodu s rodiči domů.

Pěvecká soutěž o mukařovskou Hvězdu hvězd

Další ročník naší vyhlášené a tradiční pěvecké soutěže o mukařovskou Hvězdu hvězd se koná dne 5.12.2015 ve 14 hodin v mukařovské sokolovně.
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let z Mukařova a spádových obcí školy. Soutěže by se neměly účastnit děti, které navštěvují hodiny zpěvu v uměleckých školách .
Protože je nácvik písní rok od roku náročnější , naleznete v sekci OSTATNÍ  seznam doporučených písní , ze kterých si mohou děti vybrat tu svou. Seznam je obravdu obsáhlý. 
Kategorie budou rozděleny dle počtu a věku přihlášených dětí , stále trvá kategorie dvojic.  Všechny důležité informace naleznete na těchto stránkách, příp. na tel. 731 449 243.
Protože je tato soutěž založena čistě na sponzorských příspěvcích ( odměny a ceny pro děti, dospělí soutěž zajišťují zdarma, čistě z lásky k hudbě a dětem), budeme rádi za Vaše případné příspěvky či dárkové předměty.
Za realizační tým Hvězdy Jana Novotná

Výsledky středočeské in-line brusle 24. 9. 2015 v Čelákovicích

Výsledky středočeské in-line brusle 24. 9. 2015 v ČelákovicíchVe čtvrtek 24. 9. 2015 se 11 našich žáků zúčastnilo závodů v Čelákovicích na on-line bruslích. Z 77 účastníků se nejlépe umístila v kategorii mladší dívky Barbora Sudová s časem 1:39,5 na trati 500 m a to na 5. místě ze 14 soutěžících dívek.  Další výsledky našich závodníků:
kategorie mladší žáci: Michal Malý - 1:53,6   Jakub Ešner - 2:11,2   Jakub Švadlenka - 2:19,3   Ondřej Lojda - 2:21,5   - trať 500 m
kategorie junioři: Kryštof Kočí - 3:06,3    Adam Ševců - 3:09,1   Filip Skalický - 3:13,4 - trať 900 m
kategorie juniorky: Nikola Zvoníčková - 3:12,1   Jana Vaníčková - 3:43,8   Andrea Kvapilová - 5:37,1 - trať 900 m. Všichni žáci dobře reprezentovali naší školu.

Zahájení keramického kroužku

Keramický kroužek začíná 2.10. ( pátek) a 5.10. ( pondělí). Platbu je možné provést v ředitelně nebo během hodin kroužku po předchozí domluvě.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, vzhledem k obtížné ranní dopravní situaci vybudovala obec pro projíždějící auta jednosměrnou cestu přes areál školy. Vjezd je z ulice U Zelené cesty, výjezd pak do ulice Školní.
Pokud přivezete dítě autem, je možné vjet velkými vraty do areálu, zde dítě vysadit a po směru pokračovat v cestě. Komunikace by měla být dost široká na to, aby mohlo být průměrné osobní auto předjeto, tedy za předpokladu, že zastaví co nejblíže ke kraji. Důrazně Vás žádáme, abyste dbali bezpečnosti při vystupování z auta.
Velká vrata se následně uzavírají v 8,15, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí v areálu. Otevřena budou pouze z důvodu zásobování školy.

Změna úhrady platby za školní družinu

V letošním roce zavádíme platbu úhrady za školní družinu přes internetové bankovnictví. Číslo účtu, variabilní symbol a veškeré informace k platbě obdrží rodiče při zápisu do družiny, který se bude konat 1.9. v kontejnerové přístavbě školy  - sídle školní družiny bezprostředně po zahájení školního roku.
Rodiče, kteří zaslali předem zprávu o zájmu o družiny, s přijetím do družiny mohou počítat, ale je třeba si vyzvednout papírový zápisový lístek, který slouží družině k přesné evidenci družinových dětí.

Organizace 1.září 2015

Dne 1.září proběhne slavnostní otevření nové budovy školy. Z tohoto důvodu je organizace 1.dne školního roku odlišná. Žáci, kteří budou vyučováni ve staré budově , půjdou rovnou do svých tříd ( NE 1.TŘÍDY!). Jedná se o třídy: 2. - 4.ročníky a 5.B.
Ostatní ( 5.A, 6.,7.,9.ročník ) se shromáždí před vchodem do nové budovy, ke v 8,10 hodin proběhne slavnostní otevření nové budovy.
Poté vejdou do budovy nejprve všechny 1.třídy se svými učitelkami, které projdou spojovacím krčkem mezi budovami do svých tříd. Následně pak žáci výše zmíněných tříd .
Vedení školy

Školní jídelna

Prosíme všechny rodiče, kteří mají pro své dítě zájem o stravování ve školní jídelně, aby se přihlásili u p. Krutské ( 323 660 390). Bez přihlášení to není možné.
Děkujeme

Školní družina

Provoz ranní družiny  :  6,45 - 7, 45
Odpolední družina     :  11,50 - 17,00

Výzva

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se nám podařilo navýšit kapacitu školní družiny o 100% , můžeme uspokojit žádosti více rodičů z 1. - 5.ročníků. Tato skutečnost je samozřejmě spojena s personálním zajištěním, a proto potřebujeme znát počet přihlášených dětí. Nějaké informace máme již z průzkumu z konce minulého školního roku, ale potřebovali bychom si být jisti. Prosím tedy všechny, kdo zachytí tuto zprávu, aby o ní informovali i ostatní rodiče a vyjádřili svůj zájem na e-mailu zs.mukarov@seznam.cz - jméno dítěte a třída, kterou navštěvuje.
Děkujeme , J.Novotná

Žádost o spolupráci

Vážení rodiče a příznivci školy, 
v týdnu od 24.8. by měla nastat akce, kterou jsem interně nazvala "kulový blesk", i když originální to není. Přesně ale vystihuje situaci, která nastane. V tomto týdnu je třeba přesunout nábytek ze staré budovy do nové, z kontejnerů do staré budovy a z Příčné 61 ( bývalá družina) do kontejnerů. Abychom vše zdárně připravili na začátek školního roku, přivítáme pomoc z vašich řad. Bližší informace podám na e-mailu : zs.mukarov@seznam.cz.
Jana Novotná

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
nové žáčky přivítáme dne 1.9. v 8,10 hodin v areálu školy ( přesné místo bude ještě upřesněno). Po přivítání se se svými dětmi a učitelkami přesunete do jednotliých tříd, kde vám budou předány všechny důležité informace. Nebojte se zeptat na vše, co vás zajímá, paní učitelky vám vše zodpoví.
2.9. budou vaše děti ve škole do 10 hodin, poté si je můžete vyzvednout. Ve čtvrtek a v pátek se pak děti budou učit do 11 hodin. Pokud nebudete moci děti vyzvednout v těchto hodinách, postarají se o ně do oběda naše učitelky. Následně pak budou děti předány rodičům nebo odejdou do družiny.
První třídy se nacházejí ve staré budově školy.
1.9. obdrží děti připravené pomůcky, je třeba přijít se školní brašnou. Tento den nejsou ještě přezůvky potřeba.
Od 2.9. si budou děti ukládat boty a oblečení v šatnách v přidělených skříňkách. Vysvětlete, prosím, dětem jejich zodpovědnost při ochraně klíčů od skříňky. Jejich ztráta není školou hrazena.
Dále vás žádáme, abyste se v posledních srpnových dnech dostavili k vedoucí školní jídelny, která přidělí vašim dětem čipy k vyzvedávání obědů . Zároveň vás bude informovat o způsobu objednávání a platbě za obědy přes internet. Pokud nebudete chtít posílat své děti na obědy, čipy budou děti stejně potřebovat ke vstupu do budovy. O způsobu použití budete informováni p. učitelkami. 

Na nový školní rok se s vámi těší vedení školy.

Ozdravný pobyt 3.A

V minulém týdnu se naše třída zúčastnila ozdravného pobytu ve Stradonicích u Nižboru, kde jsme se blíže seznámili s životem a kulturou Keltů. Pobyt jsme zahájili skvělým programem na zámku Nižbor, kde jsme si vyzkoušeli i několik keltských dovedností, prohlédli si tamní muzeum a zámek. Potom nás čekal výstup na vrch zvaný Hradiště, kde v dávných dobách kdysi stávalo jedno z nejvýznamnějších keltských oppid na území Čech.
Kromě získávání informací o našich pradávných předcích jsme také navštívili hrad Křivoklát, nižborskou sklárnu Rückl s ruční výrobou křišťálového skla a Koněpruské jeskyně. Věnovali jsme se turistice, sportování a nechyběla ani jízda na koních. Vše bylo doplněno různými tvořivými činnostmi motivovanými již zmíněnou historií - kmenové barvení trik, vyrábění šperků z korálků, drátků a práce s keramickou hlínou. S celým pobytem jsme se rozloučili keltstkou slavností oslavující tzv.Svatojánskou noc. Všechny zúčastněné děti přijížděly domů sice unavené, ale s mnoha nově získanými zážitky, zkušenostmi i poznatky. Za 3.A tř.uč.P.Kotrhonzová

Florbalový turnaj pro 2.stupeň

Stejně jako pro 1.stupeň byl pořádán v Říčanech Na Fialce florbalový turnaj pro 2.stupeň. Byli jsme oslabeni o několik hráčů z devátých tříd, jelikož jsou tou dobou v Itálii, přesto jsme byli velmi úspěšní a naši věkově mladší, než byla většina ostatních hráčů, vybojovali krásné 2.místo a ve finále těsně podlehli ZŠ Bezručova. Náš tým hrál ve složení: gólman Matěj Doskočil - 6.A, Andrea Bukvajová - 6.A, Vojtěch Rožníček - 6.B, Tomáš Stach a Jana Kotrhonzová - 7.A, Filip Nochta - 7.B, Michal Rajský - 8.A a Petr Švadlenka - 9.A. Všichni zúčastnění zaslouží gratulaci a poděkování nejen za krásné umístění, ale také za bojovnost, týmového ducha a morální výdrž. Opět jsme získali i cenu za nejlepšího hráče resp. hráčku a tentokrát si ji odnesla naše Andrea Bukvajová. Přejeme mnoho dalších nejen sportovních úspěchů. Jan Bouda a Petra Kotrhonzová

1.místo na florbalovém turnaji

V pondělí 8.6.2015 se vybraní žáci 1.stupně naší školy účastnili turnaje nazvaného Florbal Na Fialce. Náš tým dokázal vyhrát všech 6 odehraných zápasů. Nejdříve jsme porazili soupeře základní skupiny, poradili jsme si s protivníkem v semifinále a postoupili tak až do finále, kde jsme celý turnaj dotáhli do vítězného konce. Každý hráč bojoval s maximálním nasazením a v duchu týmové hry. Družstvo hrálo ve složení: Jan Bouda - 2.B; Jan Kodet a Karek Stárek - 3.A, Matěj Krečmer - 4.A, gólman Karel Daniel - 4.B, a 3 žáci 5.A: Matěj Hanuš, Tomáš Chytil a Adam Vais. Poslední jmenovaný - Adam Vais - byl také vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje a to ještě mohl být zvolen Matěj Krečmer nejlepším střelcem, což mu uteklo o dva góly. Všem florbalistům děkuji za skvělou reprezentaci školy. P.Kotrhonzová

Krajské kolo Plavecko-bežeckého poháru

3.6.2015 se úspěšní závodníci okresního kola Plavecko-běžeckého poháru účastnili kola krajského. Opět podali maximální výkony a vzhledem k sužujícímu vedru opravdu až na pokraj svých sil. Nejlépe se umístila Anna Haščynová z 5.A, která skončila 4. s celkovým časem 2:14,8, kdy čas třetího místa byl 2:14,2! Ostatní umístění jsou si velice podobná. Naše nejmladší závodnice Anetka Kalašová ze 3.B dokončila na skvělém 11.místě, stejné místo obsadil také Tomáš Chytil z 5.A, i výkon Báry Sudové z 6.A stačil na 11.místo a žákyně 9.A Kristina Holánková dokončila soutěž na 12.místě. Všem patří velké poděkování za příkladnou reprezentaci naší školy a celého okresu Praha-východ.
Petra Kotrhonzová

Kompletní výsledky z plavecko-běžeckého poháru

Plavecko-běžecký pohár Stč. kraje 20.5.2015

Dnes se zúčastnilo 24 dětí naší školy okresního závodu XIV. ročníku plavecko – běžeckého poháru Středočeského kraje. Všichni závodníci bojovali s vypětím všech sil a podali velmi pěkné výkony. Pro každého to byl především den plný zážitků a získávání nových zkušeností. Čtyři žáci výborně uspěli v plavání i v běhu a  podařilo se jim dosáhnout na medailová umístění a postupují tak do krajského kola, kde budou reprezentovat okres Praha - východ: 3.B – Aneta Kalašová, 5.A – Anna Haščynová, Tomáš Chytil a 9.třída – Kristina Holánková. Všem zúčastněným dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a medailistům gratulujeme. P.Kotrhonzová a Z.Kadeřábková. Fotografie najdete na: sdmukarov.rajce.net

Platba obědů

Prosíme rodiče, kteří za své dítě zaplatili dne 30.4.2015 částku 530,- Kč za obědy pod v.s. 999900041 na podací poště č.109169, aby zavolali do školní jídelny.  Tento variabilní symbol náleží zřejmě jinému dítěti, které mělo již obědy zaplaceno přes účet. Prosíme tedy rodiče o kontrolu a následné zkontaktování s paní vedoucí školní jídelny.

Děkujeme

Reprezentace naší školy

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644361255800161&set=gm.10153303449414173&type=1&theater

Turnaj ve vybíjené v Čelákovicích

Turnaj ve vybíjené v ČelákovicíchVe čtvrtek 30. 4. 2015 se tým chlapců a tým dívek  zúčastnil  turnaje ve vybíjené v Čelákovicích. Pěkné 3. místo si vybojovala děvčata, chlapci se umístili na 7. místě. Jednalo se o sportovní klání žáků základních škol ze 4. a 5. tříd, jednotlivé zápasy se hrály na 2 x 7 minut. Foto na   sdmukarov.rajce.net 

Ovoce a zelenina v barvách duhy

Třída 3.B pod vedením p. uč. Mgr. Petry Kotrhonzové se zapojila do soutěže f. Happy Snack - Ovoce a zelenina v barvách duhy, která má podpořit zdravou výživu na školách. Můžete je podpořit svými hlasy na
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.684722538301159.1073741831.251437818296302&type=3
D
ěkujeme

Mobilní planetárium

V pondělí 27. 4. již od ranních hodin probíhalo v tělocvičně sférické promítání vzdělávacích filmů (nejen) o hvězdách a vesmíru na planetární kupoli. Dopoledne patřilo žákům 4., 6., 8. a 9. tříd, odpoledne zase dětem ze školní družiny a kroužku "á la družina". Diváci promítaný film sledovali vleže, což přineslo zcela jedinečný zážitek. Pro každou věkovou kategorii byl vybrán odpovídající program. Zážitek si odneslo celkem 137 dětí dopoledne a 89 odpoledne. Shlédnuté filmy rozšířily EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a byly obohacujícím prvkem jak pro přírodovědné, tak i pro humanitní předměty.

Vítání občánků v Mukařově

Vítání občánků v MukařověPoděkování patří devíti slečnám, které se v sobotu 25. 4. 2015 sešly na slavnostním přivítání nových občánků v mukařovské škole. Přivítaly je krásnými básničkami a malým koncertíkem. Foto na:   sdmukarov.rajce.net a na stránkách obce Mukařov

Atletický den ve školní družině - 24. 4. 2015

Atletický den ve školní družině - 24. 4. 2015Dnes jsme oslavili krásný jarní den sportem. Děti soutěžily v několika "disciplínách" : rychlý běh, vytrvalostní běh na 6 minut, skok do dálky z místa, hod míčkem na cíl, slalomové vedení míče nohou a hod míčkem do dálky. Zapojily se i děti starší. První 3 místa z každé disciplíny a z každé věkové kategorie byly odměněny diplomem. Využili jsme fotbalové hřiště, paní kuchařky nám poskytly dostatek pití z jídelny. Po návratu na zahradu školní družiny si děti odpočinuly a rozloučily se s mladými zebřičkami, které již budou dělat radost v jiné rodině (opakovaný úspěch v našem zookoutku). Fotky najdete na sdmukarov.rajce.net

Dopravní soutěž 23. 4. 2015

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 se dvě družstva po 4 soutěžících zúčastnila v Čelákovicích Okresního kola "Dopravní soutěže mladých cyklistů". Mladší žáci (Filip Suda, Doskočil Matěj, Bukvajová Andrea a Sudová Barbora)  se  umístili na pěkném  4. místě, starší žáci  ( Rožníček Vojtěch, Nochta Filip, Holánková Kristýna a Kočová Sára) na 8. místě. Nejvíce trestných bodů nasbírali všichni na dopravních testech, nejlépe si vedli při jízdě zručnosti a na dopravním hřišti. Pochvala patří ale všem zúčastněným za skvělou reprezentaci školy. Foto můžete shlédnout na:  sdmukarov.rajce.net

Vynášení Morany

Vynášení Morany

„Smrt nesem ze vsi, kde jsi jaro, kde jsi, byla zima mezi náma a teď už je za horama“ – zpívaly děti z prvních a druhých tříd, když vyprovázely Moranu za vesnici. Vládkyni zimy děti ve třídě oblékly do šatů a na krk jí pověsily věnec z vyfouknutých vajíček. V čele průvodu ji střídavě nesli chlapci a dívky za silného zpěvu všech dětí. Za vsí na křižovatce jsme Moranu podle zvyku spálili a vydali se do lesa hledat zelený stromeček – Májíček – již připravený paní Jakobovou. Cestou ke stromečku děti sbíraly pentličky, kterými Májíček ozdobily. Ozdobený zelený stromek jsme přinesli do vesnice a s ním také dlouho očekávané jaro.
Mgr. Vlasta Koubová

Fotografie naleznete v sekci fotoalba

Noc s Andersenem

NOC S ANDERSENEM

Do patnáctého ročníku společné pohádkové Noci s Andersenem se letos zapojilo 651 knihoven v ČR, 514 škol, 83 dalších institucí, 235 slovenských škol a knihoven, 36 míst v Polsku, 9 ve Slovinsku, 26 v ostatních zemích, což podtrženo a sečteno dává 1522 míst na celém světě, na kterých více než 93 526 dětí a dospělých mohlo prožít úžasné noční dobrodružství spojené s pohádkou.
Letošní Noc se uskutečnila na počest 210. výročí narození H.Ch. Andersena a ke 100. výročí narození J.Drdy.
Do této rozsáhlé statistiky přispěla i naše škola.
A jak proběhl 3.ročník na naší škole?
Sešli jsme se v 18 hodin před školou. Proběhlo nezbytné rozloučení s rodiči, poslední polibky a přání dobré noci a p. učitelkám " pevných nervů". Mimochodem, při pohledu na batohy jsem si říkala, že to asi bude "víkend s Andersenem".
Děti se ubytovaly ve svých třídách a akce mohla být bouřlivým odpočítáváním zahájena.
Hlavním programem se stalo samozřejmě čtení. Četli jsme ukázku z nové dětské knihy Ducháčkovic rodina. K této ukázce se vztahoval i kvíz , který děti musely vypracovat. Pak následovalo malování, doplňovačky a křížovky. 
A na co se děti těšily nejvíce? Přeci na překvapení. kterým byla "dobrodružná stezka odvahy". Chtěla bych touto cestou poděkovat strašidlům ze sedmých tříd  ( jmenovitě Lucce, Lence,Agátě, Janě, Kristýně, Šárce, Majdě, Anetě, Lindě, Denise a Janě).
Stezka odvahy skončila okolo půlnoci. Všichni se pak odebrali do svých připravených spacáků. Ještě před usnutím nám zazpívala p.uč. Zemanová za doprovodu kytary a žáků z 5.B ukolébavku na dobrou noc. Pak už někteří z nás v noci i spali.
Budíček nás probudil brzy, již kolem šesté hodiny. Do osmé hodiny už byly děti opět u svých rodičů.

Závěrem shrnutí :  Velké díky rodičům, kteří nám zajistili výborné občerstvení, ať už sladké nebo slané. Poděkování též patří p. učitelkám ( p.uč. Zemanová, p.uč. Kotrhonzová, p.uč. Bartáková  3.B, p.uč. Boudová, p.uč. Koubová, p.uč. Volíková )

Letošní ročník Noci s Andersenem povyžujeme za vydařený a 1. dubna 2016 v 18 hodin se opět potkáme před školou při dalším ročníku. Už nyní mohu slíbit, že to bude prima!

Za organizační tým Kamila Volíková

( obrázky napleznete v galerii)
 

 
 
Vážení rodiče a příznivci naší školy, 
dne 8.března v 11 hodin bude na programu Déčko vysílán pořad Šikulové, který byl natočen s dětmi ze Základní školy Mukařov.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/415234100081005/ - na této adrese se můžete podívat na naše Šikuly. 

Noc s Andersenem

 

Vážení rodiče,

už je to opět tady.

Blíží se nám termín Noci s Andersenem. Na letošní rok je tímto datem, kdy nebudete mít své ratolesti přes noc doma

27.březen (pátek).

Děti dostanou přihlášku i s potřebnými informacemi od svých třídních učitelů. Na děti opět čekají soutěže, čtení a nějaké „dobrodružné“ překvapení (minulý rok to byla stezka odvahy).

I pro vás rodiče máme pro letošek „malý“ úkol, kterého se doufám zhostíte. Posílám vám odkaz na stránky, kde naleznete recept na dánskou buchtu. http://toffo.blog.cz/1003/drommekage-buchta-snu To, abyste si ho doma mohli vyzkoušet a na Noc s Andersenem nám přinesli ochutnat „tu“ dobrůtku.

Účast na Noci s Andersenem záleží na rozhodnutí třídní učitelky a samozřejmě na chování vašich dětí. Tak doufám, že si děti účast zaslouží svým vzorným chováním.

Poslední prosbičkou, kterou na vás mám, jsou odměny a dárky pro děti (odměny za soutěže). Děkuji.

 

Za organizační tým Kamila Volíková a třídní učitelky

Projekt "sběr víček" i nadále pokračuje

Projekt 88 kilogramů!!! ano, přesně tolik odváželi rodiče postiženého Maximka Čejkovského v úterý 10. února ze školní družiny. Děkujeme všem, kteří přispěli a víčka donesli buďto na hlavní budovu ZŠ nebo do školní družiny. Sběr nadále pokračuje, další odvoz je naplánovaný až na červen. Fotky: sdmukarov.rajce.net


Školní družina i v tomto roce organizuje SBĚR MOBILŮ starých, nefunkčních či nepotřebných. Společně je pak odvezeme s dětmi do pražské Zoo  na podporu projektu Pomoc gorilám. Mobily se shromažďují i na hlavní budobě ZŠ na chodbě v přízemí, v kontejnerové přístavě a v budově ŠD.

Gratulace k úspěchu

Rádi bychom poděkovali žákyni 5.A Aničce Liptákové za vzornou reprezentaci školy v okresním kole matematické olympiády. Anička obsadila v této soutěži krásné 3.místo. Soutěže se zúčastnilo 76 žáků pátých tříd z 19 škol.
Úspěšné řešitelce BLAHOPŘEJEME!

Mimořádný zápis

Mimořádný zápis do 1.tříd ZŠ pro děti, které byly v době řádného zápisu nemocné nebo mimo Českou republiku , se koná v pondělí 16.2. 2015 ve 12,30 hodin v kontejnerové přístavbě školy.

Velký úspěch našich florbalistů

Velký úspěch našich florbalistůDne 10.12.2015 se žáci naší školy zúčastnili Říčanského poháru 2014 , florbalového turnaje, který organizoval Florbalový klub FBC Říčany ve spolupráci s volnočasovým centrem Na Fialce a za podpory města Říčany.  Klání probíhalo ve třech kategoriích a ve všech se podařilo našim dětem uspět.
V kategorii 1.- 3.třída obsadili naši žáci 3.místo, v kategorii 4.- 5. třída pak 2.místo. Největšího úspěchu dosáhli starší žáci, kteří obsadili úžasné 1. místo.
V kategorii 6.a 7,tříd  se naši žáci umístili na páté pozici.
Celkově naše škola obsadila 1.pozici mezi všemi zúčastněnými . Velký souboj probíhal právě mezi Gymnáziem Říčany, Open Gate Babice a právě naší školou.
Lví podíl na vítězství měl brankář Honza Doskočil, který "pustil" jen jediný gól.
Velké poděkování patří všem našim sportovcům za výbornou reprezentaci školy, dále pak p. učitelce Mgr.Petře Kotrhonzové a p.Boudovi za jejich přípravu a důležitou podporu během celého turnaje.

Vedení školy

Ukončení platnosti papírových karet Happysnack

K 31.12.2014 bude ukončena platnost všech stávajících papírových karet Happysnack ( automat na mléko). Platné budou pouze nové plastové karty s číselnou řadou od 1240000(0).
Doporučujeme dočerpat kredity na papírových kartách do 31.12.2014 nebo si nechat převést zůstatky na novou plastovou kartu. Rodiče mohou zasílat žádosti o bezplatný převod s uvedením čísel obou karet na e-mail : info@happysnack.cz.
Po 31.12.2014 umožníme převod ještě po dobu 3 měsíců, tj. do 31.3.2015.

Kolektiv Happysnack

FLORBALOVÝ TURNAJ V ŘÍČANECH

02.12. 2014
Dnes 2.12. se žáci naší školy zúčastnili florbalového klání mezi okolními školami. Každá škola měla své zástupce ve dvou kategoriích. Soutěžit se přijelo z těchto škol: ZŠ Bezručova (celkem 3 týmy), ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Ondřejov, ZŠ Mnichovice a my. Všichni naši hráči hráli s maximálním nasazením a kromě nových zážitků a zkušeností jsme si přivezli i pěkná umístění. Mladší kategorie (1.-3.třída) obsadila 3.místo a ta starší (4.-5.třída) po velkém finálovém boji nakonec skončila 2., kdy rozhodovaly až střely na bránu. Velké poděkování patří rodičům, kteří nám pomohli s odvozem dětí v tomto nepříznivém počasí. Příští týden nás čeká stejný turnaj pro 2.stupeň, tak věříme, že budou také tak úspěšní. :-) A na závěr ještě jména všech našich dnešních skvělých hráčů: 1.třída-Petra Hejduk; 2.tř.-Jan Bouda; 3.tř.-Barbora Bílková, Dobromila Neuwirthová, Jan Barták, Jan Kodet, Karel Stárek, Jaroslav Zeman; 4.tř.- Barbora Exnerová, Magdalena Táborská, Karel Daniel, Matěj Krečmer; 5.tř.-Matěj Hanuš, Tomáš Chytil a Adam Vais.

Krásné zážitky s dravci 26.11.2014

Krásné zážitky s dravci 26.11.2014Dnes měly děti krásné zážitky se třemi zástupci dravců, mohly si je zblízka prohlédnout a některé i pohladit. Dozvěděly se, kolik dravec váží, jak se jmenuje, jak na něj "sokolník" volá, jak ho učí, jak odměňuje, kde se běžně vyskytuje, čím se krmí i kolik toho musí spořádat, aby byl v dobré kondici. Původně domluvená ukázka ve třídě se přesunula na zahradu školní družiny, protože pan Wolejník měl s sebou i poněkud větší dravce a sice orla skalního a sokola pouštního. I sova pálená "Zuzanka" se předvedla a nechala se od dětí hladit na hrudníku. Na jaře zvážíme další ukázku s jinými zástupci dravců a jako bonus by prý dovezl i lišku obecnou....Velkou část fotografií naleznete na: sdmukarov.rajce.net

NOČNÍ DRAVCI projekt "Cesta k přírodě" v budově ŠD

Na středu 26. 11. jsme pro děti nejenom ze školní družiny objednali v rámci projektu "Cesta k přírodě" výukový zážitkový program: "Noční dravci" od Sokolnické společnosti Falcopredonum. Akce bude rozdělena na 2 skupiny, první od 14 hodin a druhá cca od 14.45 hodin v dolní větší třídě školní družiny Příčná 61. O programu i o společnosti si můžete přečíst na www.falcopredonum.cz
Případní jiní zájemci z řad rodičů, sourozenců nebo kamarádů, zavolejte na telefon ŠD z důvodů kapacity: 731 612 832.
Vstupné 35,- Kč , dětem ze ŠD hradíme z fondu.

Nabídka pracovních míst

Na základě Novely o pedaogických pracovnících přijme Základní škola Mukařov od 1.1.2015 :
kvalifikovaného učitele výtvarné výchovy - 0,41 úvazek
kvalifikovaného učitele andlického jazyka - 0,5 úvazek
kvalifikovaného pedagoga 1.stupně         - 1,0 úvazek
kvalifikovaného pedagoga TV                - 0,14 úvazek

Vedení školy

Šestnáct žáků naší školy jako soutěžící sportovní soutěže in-line brusle v Čelákovicích

27.09. 2014

HODNOCENÍ OKRESNÍHO KOLA IN-LINE BRUSLE 2014

 

Dne 25. září 2014 proběhl již VIII. ročník „In-line brusle“. Za pěkného počasí se soutěže zúčastnilo 86 chlapců a děvčat. Veškeré výdaje byly hrazeny z rozpočtu KÚ STČ. Všechny děti obdržely butony, vítězové – medaile, diplomy a sladké odměny.

První tři závodníci postupují do krajského kola, které proběhne dne 8. října 2014 v Benátkách nad Jizerou.

 

Výsledková část :

DÍVKY DO 9 LET – 500 m

1. m. Kokešová Alice Čelákovice-Komenského 1:36,9

2. m. Pelikánová Elen Zeleneč 1:41,7

3. m. Pemlová Michaela Zeleneč 1:51,1

4. m. Pastyříková Lucie Zeleneč 1:55,6

5. m. Táborská Magdalena Mukařov 1:58,7

6. m. Exnerová Barbora Mukařov 2:52,6

7. m. Losová Jaroslava Čelákovice – Komenského 3:10,1

8. m. Hladká Tereza Čelákovice – Komenského 3:29,5

 

CHLAPCI DO 9 LET – 500 m

1. m. Syrůček Jakub Zeleneč 1:48,6

2. m. Norek Michael Zeleneč 1:48,7

3. m. Drábek Matěj Zeleneč 1:49,3

4. m. Hruzík René Čelákovice – Komenského 2:08,8

5. m. Hladík Jan Čelákovice – Komenského 2:17,6

6. m. Hampl David Mukařov 2:20,8

7. m. Urbaš Daniel Mukařov 2:34,2

8. m. Paroulek Jakub Mukařov 2:40,8

9. m. Caithamel Tomáš Mukařov 2:45,4

10.m. Kotek Vojtěch Čelákovice – Komenského 2:52,3

11.m. Šplíchal Filip Mukařov 3:20,4

 

DÍVKY 10 – 12 LET – 500 m

1. m. Králová Anna Zeleneč 1:17,8

2. m. Drábková Adéla Zeleneč 1:18,4

3. m. Kokešová Klára Čelákovice – Komenského 1:28,5

4. m. Holá Jana Čelákovice- Komenského 1:33,2

5. m. Bukvajová Andrea Mukařov 1:41,8

6. m. Valášková Šárka Brandýs - Palachova 1:47,2

7. m. Bartůňková Karolína Brandýs – Palachova 1:48,0

8. m. Zvoníčková Mukařov 1:51,6

9. m. Sudová Barbora Mukařov 1:56,8

10.m. Doležalová Agáta Mukařov 1:58,9

11.m. Mičková Michaela Zeleneč 2:01,1

12.m. Plášilová Ema Zeleneč 2:05,1

13.m. Cejpková Barbora Čelákovice – Komenského 2:11,5

14.m. Pokorná Kateřina Čelákovice – Komenského 2:11,9

15.m. Kašjaková Kristýna Čelákovice – Komenského 2:15,6

16.m. Matysová Mukařov 2:15,8

17.m. Klimešová Petra Zeleneč 2:17,9

18.m. Nováková Nikola Čelákovice – Komenského 2:19,1

19.m. Trojánková Kateřina Mukařov 2:37,1

20.m. Waignerová Šárka Mukařov 2:50,2

21.m. Špitálská Aneta Čelákovice- Komenského 2:51,6

CHLAPCI 10 – 12 LET – 500 m

1. m. Česnek Richard Brandýs - Na Výsluní 1:32,8

2. m. Kočevár Jan Zeleneč 1:37,2

3. m. Hiblbauer Jan Zeleneč 1:37,3

4. m. Kudrnovský Martin Zeleneč 1:38,8

5. m. Skalický Jakub Mukařov  1:40,6

6. m. Skorvánek Tomáš Brandýs – Palachova 1:56,8

7. m. Dítě Dominik Čelákovice- Komenského 2:00,2

8. m. Pojsl Martin Brandýs – Palachova 2:01,1

9.-10. Šneider David Čelákovice – Komenského 2:04,8

9.-10. Jaroš Lukáš Čelákovice – Komenského 2:04,8

11.m.Holzman Vojtěch Čelákovice – Komenského 2:10,0

12.m. Mecera Jan Čelákovice – Komenského 2:15,7

13.m. Jareš Matěj Čelákovice – Komenského 2:27,3

JUNIOR DÍVKY 13 – 15 LET – 1 000 m

1. m. Fialová Magdaléna Zeleneč 2:00,6

2. m. Bicanová Adéla Zeleneč 2:02,4

3. m. Goryczková Barbora Brandýs – na Výsluní 2:44,4

4. m. Šramlová Nikola Čelákovice – Komenského 2:50,1

5. m. Volfová Pavlína Brandýs – Na Výsluní 2:59,7

6. m. Pikalová Barbora Čelákovice – Komenského 3:04,6

7. m. Kovaříková Andrea Brandýs – Palachova 3:10,2

8. m. Dvořáková Sabina Brandýs - Na Výsluní 3:23,8

9. m. Nechvátalová Dominika Čelákovice – Komenského 3:29,3

10.m. Ipoltová Anna Mukařov 3:32,5

11.m. Nováková Kristýna Brandýs Na Výsluní 3:55,7
Děti startovaly vždy po minutě a samostatně a jak vidíte na výsledovce, dařilo se jim.
Pochvala patří nejen všem zúčastněným dětem ale i rodičům, kteří své děti patřičně vybavili na toto sportovní klání. Na fotky se můžete podívat na: sdmukarov.rajce.net

Projekt "sběr víček" i nadále pokračuje

27.09. 2014
I v tomto školním roce pokračuje sběr plastových víček, v minulém školním roce si rodiče Maxima Čejkovského z Kostelce n/Č.Lesy odvezli celkem 168 kilogramů. Stačí jen při třídění odpadu v domácnostech uchovávat víčka z plastových lahví a odnést je do školy či do budovy školní družiny.

Věda nás baví

Informace pro rodiče žáků.
Vážení rodiče, od dnešního dne je možné se přes webové stránky www.vedanasbavi.cz  přihlašovat do kroužku Věda nás baví.
Termín kroužku je  vypsán na středu od 13:00 do 14.00.
Radek Chvojka

Výzva

Prosíme rodiče, aby po příjezdu do školy nevjížděli auty do areálu školy. Děkujeme.

Přihlašování k odběru obědů ve školní jídelně

Vážení rodiče, pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo od 2.9.2014 ve školní jídelně, je třeba ho prostřednictvím přihlášky přihlásit. Přihlášku ke stravování naleznete na těchto stránkách v sekci ke stažení nebo u vedoucí školní jídelny. Bez této přihlášky nemůže p. vedoucí školní jídelny Vaše dítě ke stravování přihlásit. 
Vedení školy

Seznam doporučených potřeb pro žáky 1.ročníku

Cvičební úbor:  do textilní tašky nebo sáčku – tričko, trenýrky ( šortky ), tepláková souprava, tenisky  (na hřiště), cvičky do tělocvičny, tenisový míček a švihadlo.

Pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování:  do kufříku – igelit nebo podložku na lavici, modelovací hmota, nůžky s kulatými hroty, lepidlo (tyčinkové), voskovky,  progressa , pastelky , fixy, vodové barvy a tempery. Vyšší nádobka na vodu , dva větší flanelové hadříky.

Plochý štětec  č.12 , kulatý štětec č. 8 a 6. Zástěra nebo košile s dlouhým rukávem na převlečení proti ušpinění.Barevné papíry a blok čtvrtek (20) A4

Další potřeby  : boty na přezutí s pevnou patou, krabička a textilní ubrousek na svačinu. Desky na sešity , desky na písmenka a číslice, obaly na učebnice a sešity  ( A5 – 5x,4 – 3x, A6 – 1x) ,
tužky č.2 , pero Tornádo , ořezávátko , guma

 Prosíme všechny potřeby, pokud je to možné, označit jménem nebo značkou.

 Základní sešity , čtvrtky, vodové barvy a temperové barvy lze zakoupit v ředitelně školy.

 

Konstruktéři z devítky

Konstruktéři z devítkyNa závěr výuky matematiky v 9.ročníku dostali naši žáci za úkol vymyslet jednoduchou vystřihovánku. Jednalo se o kapitolu Tělesa.
Zadání úkolu znělo přesně takto : " Vytvoř jednoduchý model čehokoliv jako vystřihovánku, součástí práce bude však i dokumentace modelu (návod, včetně kresby a sestavený model ). Nakonec se sešla řada více či méně složitých modelů, počínajíc sfingou přes modely letadla , rakety, vlaku  až po různé domky a hrady ...
Domnívám se, že děti viděly matematiku i v jiném světle než jako pouhou "školní" věc. 
Na sestavené modely se podívejte na fotografiích ve Fotoalbech

Exkurze do hlavního města Prahy

Exkurze do hlavního města PrahyDne 24.6.2014 uskutečnila třída 7.A výlet do Prahy. V průběhu školního roku žáci zpracovávali v rámci hodin občanské výchovy prezentace na téma "Praha - matka měst". Potřebné informace získávali ponocí internetu, z encyklopedií, apod. Během turistické prohlídky Prahy žáci pak navštívili konkrétní památky, o kterých se v prezentacích zmiňovali. Tato exkurze byla vyvrcholením celoročního projektu.

Aktuality v oblasti školního stravování

V souvislosti s koncem školního roku prosíme rodiče dětí, které nemají zájem o oběd dne 27.6. (poslední školní den), aby si tento oběd odhlásili nejpozději do úterý 24.6.2014. Tento den se nevaří dvě jídla, protože zájem o oběd bývá menší. Oběd se bude vydávat dříve, přesné informace dostanou děti během posledního týdne.

Zájemci o oběd dne 2.9. 2014 ( 1.9. se nevaří) , musí mít oběd přihlášený a zaplacený do 1.9.2014. V opačném případě dítě oběd nedostane. Variabilní symbol stávajících strávků se nemění. Noví strávníci se musí zaregistrovat u p. vedoucí školní jídelny, a to nejpozději v přípravném týdnu, tedy od 26.8.2014.

Vyúčtování stravného pro žáky, kteří ze školy odcházejí, proběhne během měsíce července. Ostatním dětem
( které na škole zůstávají a budou mít zájem o stravování i v příštím roce), bude stravné vyúčtováno na žádost rodičů. Jinak přeplatky přecházejí do následujícího školního roku.

Super úspěch mladých fotbalistů

18.05. 2014
Ve čtvrtek 15.5. 2014 se dvě družstva fotbalistů zúčastnila Okresního kola Mc Donalds Cup v Čelákovicích. Naši školu reprezentovali jak mladší žáci z 1.-3. třídy, tak i starší žáci z 5. tříd. Starší žáci se umístili ve své skupině jako 3., nicméně celkově dosáhli až na 7. místo (z 15 družstev), protože organizátor nedal prostor pro další utkání z třetích pozic v jednotlivých skupinách. Jednotlivé zápasy trvaly jen 11 minut, hrálo se v počtu 6 + 1, ze čtyř utkání měli starší žáci 2 x výhru, 1 x prohru a 1 x remízu.Skvěle bojovali: Denis Hampl (brána), Jakub Bělohoubek, Tereza Prošková, Andrea Bukvajová, Láďa Rada, Filip Suda, Ondřej Lojda, Kamil Rákosník, Vojta Rožníček a Jakub Kalaš.
Mladší žáci měli ve skupině více štěstí, ze 4 utkání měli 3 x výhru a 1 x remízu, a tak se díky bodům dostali do semifinále. V semifinále došlo na střílení "penalt" po nerozhodném skóre a vyhráli!! A teď už zbývalo "jen" FINÁLE se silným soupeřem ZŠ Zeleneč. Výsledek ZŠ Mukařov : ZŠ Zeleneč-  0:3 chlapcům zajistil krásné 2. místo !! Vyhráli pohár, míč a každý dostal medaili. Mladší žáci: Jakub Skalický (brána), Matěj Krečmer, Lukáš Rada, Aleš Zikmund, Michal Malý, David Hampl, Petr Zajíc, Adam Toužimský, Filip Toužimský a Filip Šplíchal měli z tohoto úspěchu velikou radost. Poděkování patří všem z obou družstev za skvělou reprezentaci naší školy. Organizátorům děkujeme za občerstvení od Mc Donald - pití a jablkové taštičky. Tak zase za rok!!

Prvňáci a druháci na Starých Hradech

28.dubna odjely třídy 1.A, 1.B, 1.C a 2.B na vytoužený výlet na pohádkové Staré Hrady. 
Děti spolu s čarodějnicí navštívily zámecké sklepení s lesním a ledovým královstvtím, rodinkou obra, vodnickou a čertovskou domácností, hladomornou a palácem plným skřítků. S rytířem absolvovaly výcvik létání na koštěti a poté se vydaly na hradní půdu, kde se setkaly s čarodějnicemi a skřítky. Po vydatné svačině si zaběhly do čarodějné bestyoly s živými zvířátky, havětí a potvůrkami našich čarodějnic. Nakonec se plny zážitků z pohádkového hradu vrátily zpět do školy.

Dopravní soutěž "Mladých cyklistů"

V úterý 15. 4. 2014 se dvě družstva z 6. a 9. tříd zúčastnila Okresního kola "Dopravní soutěže mladých cyklistů" okresu Praha-východ v Čelákovicích. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách:
1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teorie-test
2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - praktická část - jízda po dětském dopravním hřišti (DDH) na kole
3. Jízda zručnosti na kole - překonávání překážek, slalom, branka, koridor,kolejnice,přenesení pohárku s vodou
4. Zásady poskytování první pomoci

Ve všech soutěžních disciplínách žáci dostávali "trestné body" , které se pak sečetly a celkový součet všech bodů určil pořadí družstev.
V kategorii mladší žáci: Filip Nochta 52 bodů, Ondřej Stránský 154, Linda Lašková 93, Šárka Waignerová 107, celkové 10. místo
V kategorii starší žáci: Richard Chrpa 71 bodů, David Skalický 57, Zuzana Rottenberggová 61, Aneta Paličková 61, celkové pořadí 3. místo !!! 
Všichni se snažili, někomu se vedlo lépe, někoho postihla tréma, někdo zazmatkoval,ale gratulace a poděkování patří všem, kteří reprezentovali naší školu.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů- okresní kolo

V pátek 11. 4. 2014 se konalo v Říčanech okresní kolo OVOV.
Tuto soutěž založili Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v atletickém víceboji (více o celém projektu na stránkách www.ovov.cz).

Z naší školy se zúčastnili 4 žáci a dosáhli ve svých kategoriích, podle ročníku narození, velmi pěkných výsledků:
ročník 1999- Jaromír Kylar 4. místo, Jan Doskočil 10. místo,
ročník 2000- Jakub Zahrádka 8. místo, Jiří Stach 13. místo.

Všem chlapcům patří poděkování za předvedené výkony a pochvala za reprezentaci školy.

Fotografie si můžete prohlédnout na stránce: www.ovov.cz/fotogalerie/okresni-kolo-praha-vychod-ricany-1142014.

Poznámka na závěr: přítomným garantem okresního kola byl Štěpán Janáček, bývalý reprezentant ČR v atletice, účastník OH v Sydney, Athénách a Pekingu.

Exkurze do Kutné Hory

8.dubna 2014 třídy 6.A, 6.B a 8.B uskutečnily exkurzi do Kutné Hory. Toto historické město nás přivítalo krásným slunečným počasím. První zastávkou se stala Sedlcká katedrála. Zde pan učitel Satrapa na jejím příkladu vysvětlil pojem pozdní gotiky.
Dále cesta vedla do nedaleké Kostnice, která byla ostatně hlavním cílem exkurze. 
Podle odhadu je Kostnice "hromadným hrobem" až 40 000 lidí. Zajímavé bylo, že jsme směli uvnitř fotografovat, a tak tablety, mobily a fotoaparáty cvakaly.
Po prohlídce nastal čas na občerstvení a na cestu do centra města, na náměstí. Dalšími pamětihodnostmi, které jsme viděli, byly Morový sloup, Kamenný dům a kašna.
Procházku jsme zakončili u nádherného chrámu Sv. Barbory. Odtud s nám naskytl úžasný pohled na údolí říčky Vrchlice.
Z této zajímavé exkurze si každý odnesl poznatky z oboru historie, antropologie, ekologie a v neposlední řadě i z českého jazyka.
R.Kulhánková
( fotografie z exkurze - sekce fotoalba)

Noc s Andersenem

NOC  S ANDERSENEM

 

Čtrnáctý ročník Noci s Andersenem, respektive druhý na naší škole, skončil. Je to kouzelná noc, která je zasvěcená dnes tolik opomíjenému čtení a pohádkám. Prožili jsme ho s příběhem komisaře Vrťapky a povídkou O Vendulce a drakovi.      

První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení.

Letošního ročníku se zúčastnilo přes 80 000 dětí a dospělých, celkem na 1.385 místech naší republiky.

Přípravy na tuto akci začaly na naší škole už v březnu. Celkem nás nakonec ve škole spalo asi 90 dětí a 6 paní učitelek. Je třeba jmenovitě poděkovat p. učitelkám -  K. Boudové (3.B), Ing. L.Hejdukové (5.A), Mgr. P.Kotrhonzové (2.B), Mgr. M. Kroupové (1.), Mgr. L.Váňové a Mgr. K. Volíkové (3.A).

Program, který jsme pro děti nachystali byl velmi pestrý. Rodiče děti přivedli v 18 hod do školy, kde si je převzaly paní učitelky. Děti se „ubytovaly“ ve svých třídách. Oficiální odpočítávání Noci s Andersenem začalo v 18.30 hod. mohutným pokřikem, že nás slyšela i paní ředitelka, která bydlí opodál. Pak už vše šlo pěkně podle naplánovaného programu. Úžasná byla prezentace od pí uč. Mgr. Váňové o H. Ch. Andersenovi, při které se děti dozvěděly mnoho nových informací. Závěrečný kvíz prověřil, jak bedlivě děti poslouchaly.  Dále už na ně čekal pracovní list, který pro ně nachystala pí uč. Mgr. Kotrhonzová a pí. uč. Ing. Hejduková. Ve škole zavládlo “ hrobové ticho“, plné soustředění. Následovalo čtení příběhů, malování obrázku.

A na co se děti těšily nejvíce?

No přeci na stezku odvahy !!!!!! Odvahy měly děti na rozdávání. Některé absolvovaly po jednom, ale i po dvou či třech, záleželo na velikosti „strachu“. Nejvíce odvahy měly nejstarší děti (páťáci), a tak byly trochu postrašeni.  Za odměnu si pak po projití stezky odvahy děti zasloužily malou odměnu - pohlednici s motivem komisaře Vrťapky.

Následovalo vyhodnocení pracovních listů, obrázků a udílení cen. Nakonec „spáči“ obdrželi diplom a medaili komisaře Vrťapky. Po takových zážitcích byly děti unavené a spánek u některých přišel rychle, u jiných to trochu trvalo, ale nakonec se dostavil.

Ráno se děti probouzely kolem půl sedmé, sbalily si spacáky, uklidily třídy a netrpělivě vyhlížely rodiče. Všechny děti byly vzorně předány rodičům, paní učitelky si oddechly, jak to všechno bezvadně proběhlo.

Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům za dobrůtky, které dětem nachystali. Za zajištění zprostředkování diplomů, pracovních listů  a křížovek děkujeme p. uč. Boudové a  p.Kockovi.

 Doufám, že naše letošní Noc s Andersenem bude motivovat děti ke čtení a alespoň malým krůčkem přispěje k jejich lepší čtenářské gramotnosti.

Andersen je za námi a my všichni doufáme, že jsou dětičky spokojené a plné dojmů. Společně jsme si to opravdu užili.  

 

Mohu předběžně slíbit, že se na děti opět budeme těšit , a to 27.března 2015.

 

                                                                                                                 Za organizátory akce Mgr. Kamila Volíková

(Fotografie naleznete v sekci fotoalba)

 

Přírodovědná exkurze

S nastávajícím jarem začaly školní výlety a aexkurze.
Dne 26.3.2014 žáci tříd 8.A a 8.B navštívili Hrdličkovo muzeum v Praze. Mohli tak shlédnout zajímavé ukázky, které znázorňují evoluci člověka. K jedinečným exponátům patřila mumie člověka.
Další zajímavou exkurzi podnikli žáci 7.A dne 3.4.2014. V Muzeu v Říčanch probíhala výstava fotografií obojživelníků, která byla doplněna o živé exponáty.

Matematický klokan

Matematický klokan

V pátek 28/3 se i naše škola opět, jako každý rok, zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan.   

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

     Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ).

Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává.

Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času.

Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích na naší škole jsou :

CVRČEK :  Sabina Lašková; Marianna Pokorná; Karolína Vaughanová

KLOKÁNEK :  Ladislav Rada; Matěj Hanuš; Anna Liptáková a Barbora Sudová

BENJAMIN : Lašková Linda; Beck Lukáš; Tomáš Mestek a Filip Nochta

KADET: Nikola Záhradníková; Tomáš Bureš; František Stehlík; Ondřej Zahumenský a Jakub Liška

Celkem soutěžilo v naší škole 234 dětí.

Pro zájemce o soutěžní otázky jsou tyto ke stažení na http://www.matematickyklokan.net/sborniky.php (starší ročníky - do roku 2013).

Radek Chvojka

 

Vstup do objektu školy mimo vyučovací dobu

Vzhledem k opakujícímu se vandalismu v areálu školy během víkendu jsme nuceni provádět namátkovou kontrolu celého areálu. Bude-li zjištěn pobyt cizích osob v tomto prostoru, bude povolána policie, aby tuto situaci řešila.
Protože došlo i ke vstupu na oplocené a zamčené hřiště, chceme informovat sportuchtivé zájemce, že je možné se domluvit a hřiště otevřít. Informace na tel. 323 660 234, 731 449 243.

Aktivní škola

Aktivní škola

Přijímací řízení

Vzhledem k množícím se dohadům o již zveřejněném postupu přijímacího řízení považuji za důležité vyjádřit se k otázce odvolání se proti nepřijetí do 1.ročníku. Protože je kapacita školy po 1.kole zcela naplněná, nemá význam v této fázi odvolání podat, neboť právě kapacita školy je zákonem dané kritérium pro nepřijetí.
Přístavba školy je schválená a představební práce probíhají. Po její realizaci bude kapacita školy dostatečná pro všechny děti ze spádových obcí ZŠ Mukařov.
Odvolací řízení, na které mají zákonní zástupci dle zákona právo, je v souvislosti s touto situací zbytečná administrativní zátěž a záležitost neřeší. 
Další jednání je ryze v rukou zákonných zástupců, lze je projednat na ředitelství školy nebo telefonicky 323660234, e-mailem : zs.mukarov@seznam.cz.
PaedDr.Jana Novotná, ředitelka školy

Celé Česko čte dětem

13.03. 2014
Školní družina i v tomto školním roce pracuje na projektu Celé Česko čte dětem. Dětem předčítáme nejméně 20 minut denně z různých doporučených knih a následně pak plníme úkoly a odpovídáme na otázky, které si děti najdou na www.celeceskoctedetem.cz 

fotografie z akcí ŠD naleznete i nadále na: sdmukarov.rajce.net

Projekt v ŠD

Projekt ve školní družině pokračuje...
Od roku  2013 sbíráme plastová víčka pro nemocného Maximka Čejkovského, již druhý odvoz několika set kilogramů se uskutečnil v únoru 2014. Sběr i nadále pokračuje nejenom v budově školní družiny v Příčné 61, ale i v budovách základní školy. Nasbíraná víčka můžete kdykoli donést na výše uvedená místa.

Stravování pro jiné strávníky

Základní škola Mukařov poskytuje stravování i pro jiné strávníky než zaměstnance a děti školy.
Oběd stojí 60,- Kč a zahrnuje polévku, hlavní jídlo a dezert.
Nově si lze vybrat z nabídky dvou hlavních jídel.
Jídelníček můžete nalézt na našich stránkách a v jídelně školy.
Objednat obědy lze u p. vedoucí školní jídelny- tel. 323 660 390, nebo přímo osobně.
Obědy jsou vydávány ve výdejně směrem od fotbalového hřiště od 11 do 11,45 hodin. 
Během školních prázdnin jídelna nevaří.
Další informace na tel. 323 660 234.

Těšíme se na Vás a přejeme dobrou chuť.

Změna ve školní jídelně

Od 10.3.2014 dochází ve školní jídelně ke změně. Od tohoto data si budou moci děti vybrat ze dvou hlavních jídel. Jídelníček je k nahlédnutí na těchto stránkách v sekci "jídelníček", dále je pak vyvěšen ve vestibulu školy a ve školní jídelně. Dále pak je možné stáhnout si ho z portálu www.strava.cz , zařízení 2736.
Objednávat lze na tomto portálu pod správným variabilním symbolem ( na 14 dní dopředu) , nebo přes čipy v jídelně ( na týden dopředu).
Připravujeme : rozšíření neslazených nápojů a zeleninový ( ovocný) bufet.

Informace o průběhu stavebních prací na kontejnerové přístavbě

V současné době probíhá statický průzkum základů pod současnou kontejnerovou přístavbou jako první krok k posouzení postupu dalších prací.
J.Novotná

Průběh přijímacího řízení do 1.ročníků

Průběh přijímacího řízení do 1.ročníků pro školní rok 2014-2015

Vzhledem k množícím se informacím o přijímacím řízení do 1.tříd zveřejňuji další průběh:

1. žádám všechny rodiče dětí, které se nemohly zúčastnit zápisu a nebylo jim dosud přiděleno regsitrační číslo, aby tuto skutečnost nahlásili a mohl být stanoven termín náhradního zápisu.

2. Dále žádám rodiče dětí, které budou žádat o odklad, aby dodali potřebné dokumenty   ( zprávu z PPP a dětského lékaře) do konce března. Pokud mají problém  s termínem vyšetření v PPP, lze tuto skutečnost projednat.

2. Vzhledem k nedostatečné kapacitě školy bude v 1.kole přijat omezený počet dětí. Přednost mají v tomto případě děti bydlící v obci zřizovatele, tedy mukařovští. Další volná místa budou obsazena dětmi ze spádových obcí , které mají ve škole sourozence, a to do výše povolené kapacity školy. Během trvání správního řízení (30 dní) bude rodičům nepřijatých dětí doručeno oznámení o nepřijetí.

3. Navýšení kapacity školy se intenzivně řeší zřizovatelem a starosty spádových obcí. Bylo rozhodnuto o rozšíření kontejnerové přístavby, která je v současnosti nejrychlejším a nejlevnějším řešením. Protože nelze navýšit kapacitu školy, dokud stavba není dokončena a  zkolaudována , další správní řízení bude zahájeno až po ukončení stavby.

4. Ihned po navýšení kapacity školy bude zahájeno 2.kolo správního řízení, na jehož počátku bude vyhlášen termín mimořádného zápisu. Následně bude rozhodnuto o přijetí dětí ze spádových obcí.

5. Celkový počet přijatých dětí v žádném případě nemůže přesáhnout povolenou kapacitu školy dle Rejstříku škol. Proto v žádném případě nemůžeme zaručit přijetí dětí z mimospádových obcí. Tyto obce jsou dle zákona č.564/2005Sb. povinny těmto dětem školní docházku zajistit. Rodiče těchto dětí by se tedy měli obrátit na své zastupitele.

6. O průběhu stavebního řízení a správního řízení budou rodiče seznamováni na našich stránkách průběžně.

PaedDr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ

 

10.ročník Mukařovské Hvězdy hvězd

6.12.2013
30.11.2013 se konal již 10.ročník o Mukařovskou Hvězdu hvězd. Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 50 dětí v 41 vystoupeních.

V kategorii dvojic se na 3.místě umístily Viktorie Doskočilová a Sabina Lašková s písní Ach synku, synku. Na 2.místě Šárka Waignerová a Denisa Grýgerová s písní Schody z nebe. Kategorii vyhrála dvojice Adéla Caithamelová a Magdalena Musilová s písničkou Statistika.

V kategorii 6-10 let se na 3. místě umístil Jan Prokop s písničkou Mravenčí ukolébavka. Druhá skončila Maja Lipková a písnička Chytila jsem na pasece motýlka. V této kategorii zvítězila Zuzana Müllerová s písní Den je slunečný.

V kategorii 11-15 let se na 3.místě umístila Marie Forejtová se slovenskou písní Horehroní. Jako druhá se umístila Patricie Moravcová se Zimní královnou. Na 1.místě skončil Jan Škrlant s písní Pocity a vlastním kytarovým doprovodem.

Mukařovskou Hvězdou hvězd pro rok 2013 se stala Vendula Indrová, žákyně 7.ročníku naší školy, s písní Cesta.

Gratulujeme.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří svými prostředky přispěli ke zdárnému průběhu soutěže a bez kterých by tato soutěž nemohla existovat.

Jana Novotná

fotografie naleznete na 
http://zsmukarov.rajce.idnes.cz/Mukarovska_Hvezda_hvezd_2013

Výskyt vší

7.11.2013
Vedení školy bylo dnešního dne informováno o opětném výskytu vší na naší škole. Žádáme všechny rodiče, aby důkladně prohlédli hlavičky svých dětí a při podezření na přítomnost vší provedli potřebnou nápravu. Zdůrazňujeme důležitost této informace.

Za provedená opatření děkujeme.

Návštěva Zoo – 14. 10. 2013 „Den dětských sponzorů“

14.10.2013
V pondělí 14.10.2013  vybraná skupina dětí ŠD ze 3. a 4. tříd , která se v průběhu minulého školního roku  aktivně  zapojila do Projektu Adopce zvířátka  v pražské ZOO, přijala pozvání na Den dětských sponzorů. V době od 9 do 14 hodin si děti prohlédly několik tématicky laděných pavilonů, obdivovaly nově vybudované Údolí slonů a nachodily několik kilometrů po naučných stezkách za poznáním. Nezapomněli jsme navštívit naši první adoptivní surikatu (rok 2011-12) a více času jsme věnovali pozorování současného druhého adoptivního zvířete – tučňáka Humboldtova. Jen byla škoda, že některé prohlídky nebyly ještě po povodních v červnu 2013 zpřístupněny.

Fotografie naleznete v nejbližší době na : sdmukarov.rajce.net

Včasné placení obědů

1.10.2013
Prosíme rodiče, aby svým dětem platili obědy nejpozději do 25. každého měsíce. Školní jídelna potřebuje tento termín dodržet, aby mohla včas naplánovat počet obědů od 1.dne v měsíci.

Děkujeme

Důležité informace k objednávání a odhlašování obědů

26.9.2013
Vážení rodiče,
věnujte pozornost následujícímu sdělení. Velmi často se stává, že děti nejdou na oběd , tím pádem není oběd „odčipován“. Takový oběd pak propadá, není odhlášen. Bude tedy naúčtován jako oběd vyzvednutý.

Obědy můžete odhlásit následovně : Do 14 hodin předcházejícího dne na internetovém portálu www.strava.cz nebo do 7 hodin aktuálního dne u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 323660390, 733179457 nebo formou sms.

Adam Bomb ve škole

20.9.2013
Dne 16.9.2013 navštívil naši školu rockový muzikant z New Yorku , Adam Bomb. Ve své prezentaci předvedl dětem své umění a pohovořil o svém životě, o své cestě za svým snem. Na závěr všem dětem podepsal plakáty a rozdal svá reklamní trsátka. Jeho návštěva se stala pro všechny obrovským zážitkem.

Angličtina pro děti

11.9.2013
www.carpinusprodeti.cz , výuka v prostorách ZŠ, ukázková hodina zdarma v průběhu září. Cena : 140,-Kč/60 minut (placeno pololetně)

kontakt : p. Tyglová – 736 606 050 , kancelar@carpinus.cz

Zkušení lektoři- certifikovaní rodilí mluvčí, aprobovaní učitelé

Kroužek náboženství

10.9.2013
Kroužek náboženství bude probíhat každý čtvrtek  v budově družiny v Příčné ul.č.61  (zadní vchod do alternativní školičky). Kontakt: zavadilova.ha@seznam.cz

Aktuality

Školní ples 25.1.2019 - rezervace

Rezervace lístků je potřeba provádět neprodleně na sekretariátu nebo v ředitelně, j...

Lyžařský kurz 3 - 9.2.2019

Rejdice - Chata Jana, Jizerské hory. Peddagogický dozor vykonávají p. uč. J. Zemanová a J. Novotná, ...

Bruslení 28.1.2019 třídy 2A, 2B

Odjezd v 9hod. od školy, návrat 11.45h. Další vyučování pokračuje beze změn. Povinné jsou rukavice, ...

Poděkování z Domova pro seniory v Mukařově

Vážená paní ředitelko,ráda bych alespoň touto cestou poděkovala dětem i ped...

Stolní tenis S. Matulová 1. místo - okresní přebor

clanek
www.zs-mukarov.cz
Home
Kontakt

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy