logotyp

Průběh začátku šk. roku 2021/22

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

nový školní rok přinese řadu novinek, se kterými Vás budeme postupně seznamovat.

U některých tříd došlo ke změně učeben, sledujte proto rozpis (v Aktualitách - "Seznam (staro)nových třídních učitelů a učeben", nebo na kartě Zaměstnanci).

Vzhledem k přetrvávání pandemie covid-19 jí bude začátek šk. roku částečně ovlivněn a budou platit speciální pravidla nad rámec školního řádu, která plynou z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým jsou školy povinny se řídit.

Připomínáme také, že po návratu ze zahraničí mají žáci a zaměstnanci školy povinnost při prvním vstupu do budovy školy ohlásit, že byli v zahraničí a prokázat se bezinfekčností na onemocnění covid-19 (postačuje z doby po návratu) dle platných nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.


I přes tato omezení chceme žákům zajistit co nejlepší začátek šk. roku, a proto věnujte zvýšenou pozornost následujícím informacím.

Po celé období screeningového testování, tj. 1. - 9. 9. 2021

 • ve společných vnitřních prostorách jsou všichni žáci povinni mít nasazenou alespoň zdravotnickou obličejovou masku (roušku), zaměstnanci pak respirátor alespoň třídy FFP2
 • ve dnech 1. (resp. 2.), 6. a 9. 9. 2021 proběhne screeningové samotestování na covid-19 rychlým antigenním testem (lze nahradit dokumentem prokazujícím negativní test z odběrového místa: AG- do 72 h, PCR- do 7 dnů, či potvrzením o prodělané nemoci covid-19 do 180 dnů od PCR+, nebo alespoň 14 dny od ukončení očkování)
 • pokud se žák v daný den testování neúčastnil, dostaví se při svém prvním příchodu do školy po tomto termínu do kanceláře vedení školy, kde si provede náhradní samotest
 • žáci, kteří nepodstoupí sceeningové testování nebo se neprokáží příslušným dokumentem, jsou povinni mít nasazenou roušku i během výuky a ve školní družině, nesmí zpívat, musí se převlékat na TV alespoň 1,5 m od ostatních spolužáků, nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí používat sprchy, při konzumaci potravin musí sedět v lavici nebo se stravovat na odděleném místě školní jídelny vždy alespoň 1,5 m od ostatních
 • žákům, kteří nepodstoupí screeningové testování, neprokáží se příslušnými dokumenty a odmítnou nosit roušku, nebude umožněna přítomnost ve výuce a jejich absenci bude povinen omluvit zákonný zástupce (pro tuto situaci nevzniká nárok na distanční vzdělávání)
 • žák s pozitivním výsledkem testu bude umístěn do izolace do převzetí zákonným zástupcem či jeho písemným (e-mail/SMS) souhlasem se samostatným odchodem žáka ze školy
 • třetím osobám, s výjimkou nezbytných případů, realizátorů primární prevence a rodičů pomáhajících při testování žáků 1. - 3. ročníků, je vstup do školy zakázán.
 • třetí osoby jsou povinny po celou dobu své přítomnosti (až na výjimky stanovené MO MZČR) mít nasazený respirátor alespoň třídy FFP2 (s výjimkami dle MO MZČR) a při vstupu do školy si vydezinfikovat ruce
 • ve školní jídelně spolu může sedět nejvýše 6 žáků (vzhledem k velikosti stolů fakticky 4) - po dobu konzumace je možné sejmout roušku

ST 1. 9. 2021

Žáci všech ročníků až na uvedené výjimky zahájí šk. rok ve svých kmenových učebnách v 8:10
 • 1. školní den se žáci nepřezouvají, šatnami pouze prochází, dezinfikují si ruce a mají nasazené roušky (i ve třídě, a to až do negativního výsledku screeningového testu nebo prokázání se příslušným dokumentem)
 • na začátku hodiny proběhne po přivítání screeningové testování na covid-19
 • u testování žáků 1. - 3. ročníku může dítěti pomoci 1 zákonný zástupce (s respirátorem)
 • následuje poučení žáků o školním řádu a bezpečnosti a ochraně zdraví (BOZ)
 • tímto výuka 1.9. končí (pg. dohled je tedy zajištěn do 8:55, případně déle jen po nezbytně nutnou dobu potřebnou k realizaci výše uvedeného)
Žáci 1. ročníku v Mukařově a jejich rodiče / zákonní zástupci
 • se shromáždí v 8:10 u vstupu do budovy A (stará budova) u šachovnice, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky (v případě chladnějšího počasí s tímto počítejte při volbě oblečení; v případě nepříznivého počasí budete směřováni na jiné místo).
 • následně se přesunou se svými třídními učiteli do učeben (žáci nemusí mít roušku)
 • žáci obdrží "výbavu pro prvňáčka" od školy, jak byla avizována, opatřete je proto školní taškou (aktovkou), aby si mohli věci odnést
 • testování/prokazování žáků 1. ročníku proběhne až 2. 9.
 • po skončení si rodiče odvádí své děti ze školy (popř. mohou své dítě vyfotografovat ve třídě apod. - toto je věc dohody s třídní učitelkou a příp. dalšími rodiči)
Žáci 1. ročníku v Babicích a jejich rodiče / zákonní zástupci
 • se shromáždí v 8:30 ve své třídě a proběhne screeningové testování žáků/doložení dokumentů (do té doby mají žáci roušku, rodiče po celou dobu respirátor)
 • v 9:00 proběhne slavnostní zahájení šk. roku
 • žáci se 2. 9. netestují
 • ostatní obdobně jako v Mukařově
Žáci 6. ročníku (všichni) mají sraz v 9:15 u vstupu do budovy B (nová budova)
 • žáci, kteří pojedou na adaptační kurz (AK), předají (nebo jejich zákonní zástupci) povinnou dokumentaci (bezinfekčnost, kopie karty pojištěnce zdravotní pojišťovny, příp. rozpis medikace a medikaci) třídním učitelům, resp. medikaci zdravotníkovi kurzu (pí. uč. Jakobová)
 • následně se přesunou do svých kmenových učeben, kde proběhne přivítání všech žáků, testování, seznámení se šk. řádem, BOZ
 • žáci jedoucí na AK se následně přesunou do autobusu a odjíždí (v cca 10:00 - POZOR, vzhledem k protiepidemickým opatřením nemohou být rodiče v mezičase vpuštěni do školy, počítejte s tím prosím, pokud byste se chtěli ještě těsně před odjezdem s dětmi rozloučit)
 • žáci nejedoucí na AK se shromáždí v určené učebně, kde se jim představí pí. uč. Gojová, která povede jejich výuku (opakování) a sportovní aktivity během ČT a PÁ. Následně se mohou rozloučit se spolužáky, kteří jedou na AK. Tím jejich výuka 1. 9. končí (pg. dohled je zajištěn do 10:00, případně déle jen po nezbytně nutnou dobu potřebnou k realizaci výše uvedeného).
Školní družina ani školní jídelna nejsou 1. 9. v provozu.

Obědy není nutné odhlašovat, budou odhlášeny automaticky.

Během dne budou zákonní zástupci, kteří podali přihlášku, informováni e-mailem o (ne)přijetí svého dítěte do šk. družiny.

ČT 2. 9. 2021

Od tohoto dne se již všichni žáci přezouvají, příp. odkládají oblečení v šatnách.

Žáci 1. ročníku v Mukařově se testují/dokládají dokumenty 
(u žáka je možná asistence 1 zákonného zástupce - po celou dobu má respirátor).

Rodič žáka 1. ročníku 
mu může pomoci v šatně a doprovodit ho do třídy, kde se ním rozloučí a (nejpozději po testování) opustí školu.

Probíhají třídnické dny pod vedením třídního učitele.

Výuka na 1. stupni: 4 
výukové hodiny
Výuka na 2. stupni: 5 
výukových hodin

Vzhledem k jednotnému konci všech ročníků každého stupně může dojít k prodlevám při výdeji stravování ve šk. jídelně. Žáci přijatí do šk. družiny jsou převzati z oběda do družiny.

PÁ 3. 9. 2021

Rodič žáka 1. ročníku mu může pomoci v šatně, kde se s ním rozloučí a opustí školu. Do třídy již nevstupuje.


Probíhají třídnické dny pod vedením třídního učitele.

Výuka na 1. stupni: 4 
výukové hodiny
Výuka na 2. stupni: 5 
výukových hodin


PO 6. 9. 2021

Od tohoto dne výuka probíhá podle rozvrhu.

1. výuková hodina je zahájena testováním. Až do jeho výsledku jsou žáci povinni mít i ve třídě nasazenou roušku.

Rodič žáka 1. ročníku se s ním rozloučí nejpozději před budovou C. Do školy již nevstupuje, pokud neposkytuje asistenci při testování.

ÚT a ST 7. a 8. 9. 2021

Rodič žáka 1. ročníku se s ním rozloučí nejpozději před budovou C. Do školy již nevstupuje.

ČT 9. 9. 2021

1. výuková hodina je zahájena testováním. Až do jeho výsledku jsou žáci povinni mít i ve třídě nasazenou roušku.

Rodič žáka 1. ročníku se s ním rozloučí nejpozději před budovou C. Do školy již nevstupuje, pokud neposkytuje asistenci při testování.

Zpět

Kontakty:
Tel - kancelář: 731 449 243
Tel - jídelna: 733 179 457

Datová schránka: tqtmp2q
Podatelna: zs-mukarov@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
Školní 88
251 62 Mukařov

IČ: 70986444
Bankovní spojení: 2701980426/2010
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy